Uhlíková stopa podniku

Uhlíková stopa podniku (instituce / společnosti) je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). V případě podniku stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s činností podniku. Emise z podniku se dělí do tří oblastí (Scopes):

  • SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný podnik (např. emise z kotlů v podniku, automobilů vlastněných podnikem či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných v rámci podniku).
  • SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku (např. nákup elektřiny, tepla či páry).
  • SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty letadlem, ukládání odpadu na skládku atp.).

Výpočet uhlíkové stopy společnosti od společnosti CI2, o. p. s. je provádeň v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol (www.ghgprotocol.org), který je nejpoužívanější výpočtový nástroj pro inventarizaci skleníkových plynů z podniku či organizace. Umožňuje rovněž managementu podniku emise nejen změřit, ale následně plánovat a řídit jejich postupné snižování.  Výpočet uhlíkové stopy podniku je dále v souladu s normou ISO 14064. 

Organizace CI2, o. p. s. nabízí výpočet uhlíkové stopy společnosti dle výše uvedených standardů.

Reference v oblasti implementace projektů podniků v ČR i zahraničí jsou uvedeny zde.