Indikátory udržitelnosti

Indikátor udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje je kvantitativní nebo kvalitativní informace, která poskytuje ucelenou a základní informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.).

Logo indikátory udržitelnosti

Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárodních, a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou indikátory sdružovány do ucelených souborů či sad, např. složkově nebo sektorově pojaté soubory.

CI2, o.p.s. pracuje s následujícími indikátorovými sadami:

Společné evropské indikátory - (European Common Indicators - ECI)

Programové indikátory - indikátory strategických či rozvojových plánů měst, obcí, regionů a MAS

Místně specifické indikátory - indikátory stavu dané municipality, indikátory kvality života

Environmentální indikátory - indikátory životního prostředí

Mezi další indikátorové sady, se kterými lze efektivně na místní a regionální úrovni pracovat, patří například indikátory péče, indikátory dopadů ekonomické krize (SIDEK), indikátory rozvoje mikroregionů nebo indikátory nezaměstnanosti. 

Nabídkový list indikátory