Úspěšná akce pro veřejnost v Novém Boru

Tématem oslav Dne Země v Novém Boru se v roce 2015 díky projektu CI2, o. p. s. stala změna klimatu. Do tradiční akce pro děti se letos zapojilo kolem 150 dětí a převládala velká spokojenost – jak na straně dětí, tak jejich učitelek a organizátorů. Přispěla k tomu velmi dobrá organizace a přívětivé jarní počasí.

Akce byla zahájena v místním kině starostou a místostarostkou města a promítáním krátkých filmů o dopadech klimatické změny. Následně jednotlivé třídy (celkem 6 tříd) prošly celkem šest venkovních stanovišť, kde se vstřícnou formou (jinak než obvykle probíhá výuka ve školních lavicích) dozvěděly o různých asketech klimatické změny.

Součástí akce bylo vyhlášení výtvarné soutěže pro školy s tématem změny klimatu. Celkem děti vytvořily 7 velmi pěkných kolektivních prací, které je možné shlédnout v DDM v Novém Boru či virtuálně v naší galerii. Proto byly oceněny všechny třídy. Vyvrcholením akce se stalo závěrečné předání dárků od spoluorganizátorů  (DDM Nový Bor, Město Nový Bor, Sklářské muzeum, Informační centrum, Vyšší odborná škola sklářská a CI2, o. p. s.).

Hlavním oceněním bylo předání vzrostlých sazenic 6 listnatých stromů (3 buky a 3 javory) zapojeným třídám. Sazenice  poskytla CI2, o. p. s. a budou vysazeny na školních zahradách či na pozemcích města poblíž škol. Kromě bezprostřední hodnoty těchto stromů (ekologická, estetická, zahradní, atd.) mají vazbu na téma akce pro veřejnost. To objasnil Viktor Třebický  při závěrečném setkání. Každý ze stromů během svého růstu pohltí přibližně jednu tunu CO2, což umožní neutralizovat („offesetovat“)  uhlíkovou stopu CI2, nebo-li emise z naší vlastní činnosti.

Akce pro veřejnost tak úspěšně splnila osvětu s praktickou ukázkou toho, jak je možné projevy klimatické změny ve městě jako je Nový Bor zmírňovat. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
http://www.fondnno.cz, http://www.eeagrants.cz