Publication

In this section, you can find the CI2 publications, where CI2 were th author or coauthor. 

Adaptation best practices from Visegrad Countries
Adaptation best practices from Visegrad Countries (pdf)

Zpráva předkládá soubor dvanácti úspěšných adaptačních opatření z prostředí obcí a měst Visegrádského regionu, které byly sebrány v Polsku, Česku, Maďarsku a Slovensku. Zaměření jednotlivých adaptačních opatření je různé. Zabývá se například vodním hospodářstvím, městskou zelení, budovami, ochranou prostranství před vlny veder či měkkými opatřeními. Příklady mohou sloužit jako inspirace úspěšných příkladů pro další města v daném regionu. 

CI2, o. p. s. je jedním ze spoluautorů a podílelela se na publikaci výběrem tuzemských příkladů a jejich zpracováním do požadované podoby. 

ENERGIAKLUB et.al. (2017): Adaptation best practices from Visegrad Countries. Energiaklub, Budapest, 51 p. 

Uhlíková stopa českého byznysu
Uhlíková stopa českého byznysu, 2015 (pdf)

Zpráva navazuje na pilotní analýzu „Uhlíková stopa českého byznysu“, vydanou v roce 2015, a pokračuje tak v jednoznačném záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (firmy dle tržeb v roce 2015 – „žebříček CZECH TOP 100“). Způsob zpracování a získání klíčových dat byl zachován, byly použity veřejně dostupné informace z webových stránek jednotlivých společností, z globálních iniciativ GRI a CDP, z publikovaných zpráv udržitelnosti, podnikových strategií a výročních zpráv apod. 

KHAJLOVÁ, J., FONIOKOVÁ, M. (2016): Uhlíková stopa českého byznysu: Prezentace emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších českých firem dle tržeb v roce 2015. CI2, o. p. s., Rudná, 32 s. ISBN: 978-80-906341-8-3

Uhlíková stopa českého byznysu
Zpráva o stavu životního prostředí města Opava za rok 2015 (pdf)

Jedná se o zprávu o životním prostředí, která popisuje stav a základní trendy vývoje životního prostředí města Opavy a jeho okolí. Publikace je tvořena devíti kapitolami seznamujícími zájemce s hlavními složkami životního prostředí a navazujícími oblastmi. 

NOVÁK, J. (ed.) (2016): Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy za rok 2015. Rudná, CI2, o. p. s., 56 stran., ISBN: 978-80-906341-9-0

Uhlíková stopa českého byznysu
Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu (pdf)

Studie "Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu", kterou vydala společnost CI2, o. p. s. přináší základní pohled na zkušenosti třinácti českých, moravských a slezských měst s přípravou adaptační strategie na změnu klimatu. Záměrem bylo zjistit jejich konkrétní zkušenosti, problémy a přínosy provedených aktivit měst v oblasti vnímání a reakce na změny klimatu na místní úrovni. Důležité bylo rovněž zjistit pohled přímo zapojených zástupců měst, jak svou roli vnímají a zejména, co tvorba adaptační strategie městu přinesla. 

PAVELČÍK, P. a NOVÁK, J. (2016): Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu. Rudná, CI2, o. p. s., 16 stran., ISBN: 978-80-906341-8-3

Uhlíková stopa českého byznysu
Zahraniční inspirace. Adaptace na změnu klimatu (pdf)

Jedná se o sbírku příkladů zahraničních přístupů k řešení dopadů klimatické změny zejména na městské prostředí. Příručka ukazuje, jak se zahraniční města na dopady na změnu klimatu připravují, jaké aktivity činí a jaké opatření budují. Nemusí se jednat zejména o drahé investice, ale jde i o drobné kroky, které napomohou zlepšit životní prostředí a kvalitu života obyvatel města. Příručka se zaměřuje zejména na norská města (Oslo, Bergen, Voss a Skien), ale přibližuje i situaci ze Švýcarska či z Rakouska.

Nenseth, V., Třebický, V. a kol., (2016): Zahraniční inspirace. Adaprace na změnu klimatu. CI2, o. p. s., Rudná, 38 s., ISBN: 978-80-906341-6-9

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení
Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení (pdf)

Metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti pro podniky působící v České republice, který navíc přichází s poklady pro systematickou, v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následnou realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V dokumentu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky a především postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy) a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.

TŘEBICKÝ, V., (2016): Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení. CI2, o. p. s., Rudná, 22 s., ISBN: 978-80-906341-3-8

Uhlíková stopa českého byznysu
Komunikace ochrany klimatu v praxi: Inspirační manuál pro podniky (pdf)

Publikace předkládá stručný rámec sledování emisí skleníkových plynů, společenské odpovědnosti a přínosů pro jejich snižování pro podniky i jejich okolí. Jedná se o ukázku reprezentativních příkladů, jejichž prostřednictvím je nabízen přehled trendů, praktické ukázky dobré praxe a varianty přístupů ke komunikaci ochrany klimatu v korporátní sféře. Tento inspirativní dokument, zabývající se komunikací ochrany klimatu, je určený pro management, PR i CSR specialisty a odborné pracovníky ochrany životního prostředí v podnicích i dalších organizacích, které se chtějí do ochrany klimatu aktivně zapojit, komunikovat a prezentovat svá vlastní opatření v této oblasti.

KHAJLOVÁ, V., PAVELČÍK, P., PETRUCHA, D., (2016): Komunikace ochrany klimatu v praxi: Inspirační manuál pro podniky. CI2, o. p. s., Rudná, 24 s.

Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace
Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace: Klimaticky odpovědné podnikání v mezinárodní praxi (pdf)

Sborník příkladů českým firmám představuje inspirativní spektrum vhodných příkladů a opatření pro ochranu klimatu v podnikatelském sektoru přenositelné do českého prostředí. Publikace zároveň plní funkci prvotního upozornění na aktuální globální trend klimaticky odpovědného podnikání a představuje primární informační zdroj, který umožní seznámit se s danou problematikou v zemích, kde je již v podnikové strategie zakotvena. K prezentaci příkladů bylo vybráno 10 mezinárodních společností, které jsou aktivní v ochraně klimatu. U jednotlivých společností je prezentována politika či strategie a cíle ochrany klimatu, konkrétní příklady, způsoby formy sdílení informací atd. Vzhledem k zacílení sborníku nejsou jeho součástí technické detaily vybraných postupů zavedených opatření.

KHAJLOVÁ, V., PAVELČÍK, P., PETRUCHA, D., (2016): Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace: Klimaticky odpovědné podnikání v mezinárodní praxi. CI2, o. p. s., Rudná, 40 s., ISBN: 978-80-906341-2-1

Využití indikátoru na místní úrovni od A do Z.
Využití indikátorů na místní úrovni od A do Z (pdf)

Publikaci vydala v roce 2016 společnost CI2, o. p .s. Shrnuje praxi a zkušenosti odborného týmu společnosti CI2 v oblasti práce s indikátory udržitelnosti na místní úrovni. Příručka se věnuje nejvyužívanější sadě indikátorů udržitelnosti na místní úrovni – Společným evropským indikátorům (ECI). Kromě indikátorů ECI klade příručka také důraz na základy indikátorové metodiky a využití v praxi (zejména jejich prezentaci), neboť správně sestavený, naplněný a prezentovaný indikátor naplňuje požadavky na objektivní prezentaci udržitelnosti. 

NOVÁK, J., PAVELČÍK, P., TŘEBICKÝ, V. (2016): Využití indikátoru na místní úrovni od A do Z. Rudná: CI2, o. p. s., 52 s.. ISBN: 978-80-906341-1-4

Využití indikátoru na místní úrovni od A do Z.
Udržitelný rozvoj měst a indikátory ve Švýcarské praxi (pdf)

Tento sborník příkladů dobré praxe ze Švýcarska je určený představitelům radnic, zastupitelům a pracovníkům zejména veřejné správy z obcí, měst a regionů v České republice. Pokud se tematicky zabýváte jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje svých municipalit, místní Agendou 21, jejich plánováním, vyhodnocováním a uplatňováním v praxi, nabízíme Vám na dalších stránkách inspiraci, „proč, co a jak“ realizují města, obce a regiony v oblasti udržitelnosti, jejích indikátorů, zapojování veřejnosti atd. v jedné z nejvyspělejších ekonomik světa.

TRIVELLI, J. B., BOGENMANN, C, PAVELČÍK, P. (2016): Udržitelný rozvoj měst a indikátory ve Švýcarské praxi. Rudná:  CI2, o. p. s., Federal Office for Spatial Development ARE. 

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu
Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu (pdf)

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu je dokument, který přibližuje zástupcům měst a obcí důvody a postupy přípravy adpatační strategie na změnu klimatu v prostředí českých měst. Metodika vychází ze zkušenosti CI2, o. p. s. s přípravou adaptačních plánů ve dvou městech (Nový Bor a Hrádek nad Nisou). Dokument reaguje na potřebu reagovat na probíhající změnu klimatu již nyní, kdy se ještě důsledky probíhající klimatické změny plně neprojevují. Opatření učiněná nyní jsou mnohem levnější než budoucí řešení problémů, jako jsou přívalové deště, přehřívání budov či prostředků veřejné dopravy nebo nedostatek zdrojů pitné vody. 

TŘEBICKÝ, V., NOVÁK, J. (2016): Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu. CI2, o. p. s., Rudná, 28 s., ISBN: 978-80-906341-0-7

Uhlíková stopa českého byznysu
Uhlíková stopa českého byznysu (pdf)

Publikaci vydala v roce 2015 společnost CI2, o.p.s.  Přináší pohled jak nejvýznamnější podniky působící v České republice přispívají ke globální změně klimatu a zejména, jak své emise publikují a jaké mají cíle v klimatické politice je možné zjistit v nové studii "Uhlíková stopa českého byznysu". Klíčová data byla získávána z veřejně dostupných informací na webových stránkách jednotlivých společností, z globálních iniciativ Global Reporting Initiative (GRI) a Carbon Disclosure Project (CDP), z publikovaných výročních zpráv, podnikových strategií a politik a dalších zdrojů. Analýza probíhala v období měsíců březen až červen 2015.

CI2, o. p. s. (2015): Uhlíková stopa českého byznysu. CI2, o.p.s., Rudná.

Publikace Žiju tu rád
Žiju tu rád - Spokojenost obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou

Publikaci vydala v roce 2014 společnost CI2, o.p.s. ve spolupráci se Statutárním městem Jabloncem nad Nisou. Zpráva o kvalitě života v Jablonci nad Nisou si neklade za cíl obsáhnout všechny aspekty kvality života či životního prostředí. Témata a data zde zveřejněná vycházejí ze zapojení veřejnosti ve městě v letech 2009 a 2013–2014. Obyvatelé a občané města volili v anketě nazvané „Žiju tu rád“, konané v rámci Vánočních trhů v prosinci roku 2013, z deseti klíčových témat jedno, které je pro ně nejdůležitější. Jablonečtí zároveň v květnu 2014 opětovně po čtyřech letech odpovídali na otázky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, mobilitu a místní přepravu. Výsledky jak ankety, tak dotazníkového šetření jsou v této zprávě zmíněny.

Třebický, V., Novák, J. (2014): Žiju tu rád - Spokojenost obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou. CI2, o.p.s., Rudná.

Zpráva o životním prostředí - Opava 2014 
Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy

Statutární město Opava v úzké spolupráci se společností CI2, o.p.s. připravilo zprávu o stavu životního prostředí města Opavy. Zpráva je vydána v elektronické verzi ve formátu pdf a vychází z aktualizovaných dat za rok 2012 a 2013 a detailních informací o ŽP města, které byly rovněž nově publikovány na webových stránkách města

NOVÁK, J., LUPAČ, M., TŘEBICKÝ, V. (eds.) (2014): Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy. CI2, o.p.s., Rudná, .

 

Publikace Rochus 
Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště  

Cílem této studie je shrnout dosavadní snahy o revitalizaci specifického území Parku Rochus z hlediska principů udržitelného rozvoje. V rámci tohoto území byly od roku 2006 v partnerství různých institucí realizovány rozmanité aktivity, směřující k integrovanému rozvoji tohoto území. Ať už jde o vzdělávací akce, ochranu kulturního a  přírodního dědictví, šetrnou zemědělskou činnost či údržbu krajiny. Mnohé další aktivity jsou ve fázi pokročilé přípravy. Otázka zní, zda dosavadní i plánované aktivity směřují k udržitelnému rozvoji celého území a jakým způsobem lze tento postup vyhodnotit.

Tato studie hodnotí nejenom udržitelnost, ale v kostce i celkový vývoj území Parku Rochus a aktivit, které se tam odehrávají. Přehled vývoje Parku Rochus v období 1950 – 2009 je obsahem kapitoly 2. Následující kapitola se věnuje širšímu evropskému kontextu a příkladům obdobných areálů v dalších zemích. 

PAVELČÍK, P. a TŘEBICKÝ, V. (2014): Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště. Uherské Hradiště: Park Rochus, 40 s. ISBN 978-80-260-5671-3. 

Studii je možné stáhnout zde.