Publikace

V této sekci naleznete publikace, které vydala, nebo se na jejich zpracování podílela organizace CI2, o.p.

Průvodce dekarbonizačními opatřeními pro školy

Katalog dekarbonizačních opatření pro školy
Škola, která chrání klima – Průvodce dekarbonizačními opatřeními pro školy, 2023 (CI2, o. p. s.) (pdf)

Průvodce je součástí publikace „Škola, která chrání klima“, která je zaměřená na téma dekarbonizace škol neboli snižování uhlíkové stopy škol. Tato část je primárně určena pro vedení a zřizovatele základních škol a víceletých gymnázií, nicméně jeho využití najdou i ostatní školy. Průvodce vysvětluje, co znamená samotná dekarbonizace, proč je důležité, aby se jí zabývaly i školy, popisuje způsob výpočtu uhlíkové stopy školy a uvádí příklady výpočtu na třech konkrétních českých školách. Zároveň nabízí komplexní a přehledný souhrn konkrétních mitigačních a adaptačních opatření, které školy mohou realizovat, orientační náklady i náročnost implementace a možnosti financování v rámci dotačních titulů státu (primárně OPŽP). Na závěr nabízí inspirativní tematické odkazy.

Součástí Průvodce je Katalog dekarbonizačních opatření pro školy (excelovská tabulka), který nabízí přehledný výčet konkrétních opatření, která škola může realizovat v praxi a jejich přínos pro školu, její uživatele i životní prostředí.

Publikace vznikla v rámci veřejné zakázky "Metodika dekarbonizace škol II" pro Ministerstvo životního prostředí ČR a byla financována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na období 2014-2020.

SMOLÍKOVÁ, J., LUPAČ, M., PAVELČÍK, P., KHAJLOVÁ, V., TŘEBICKÝ, V., FLEISCHHANS, R. (2023): Škola, která chrání klima – Průvodce dekarbonizačními opatřeními pro školy. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha, 128 s. ISBN: 978-80-7212-665-1

Metodika dekarbonizace škol pro učitele
Škola, která chrání klima – Metodika dekarbonizace škol pro učitele, 2023 (SUSTO, Chaloupky, o. p. s.) (pdf)

Metodika je součástí publikace „Škola, která chrání klima“, která je zaměřená na téma dekarbonizace škol neboli snižování uhlíkové stopy škol. Tato část je primárně určená učitelům a poskytuje teoretický a praktický úvod do klimatického vzdělávání uzpůsobený možnostem a potřebám 2. stupně základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Obsahuje návrh aktivit a pracovních listů se zaměřením na rozvoj klimatické gramotnosti žáků, posuzování výchozího stavu školy ve spolupráci s žáky a zaměstnanci školy a konkrétní dekarbonizační opatření, která lze v areálu školy realizovat. Aktivity jsou koncipovány způsobem umožňujícím průřezové zakomponování témat ochrany klimatu a dekarbonizace napříč různými vzdělávacími oblastmi/předměty. Na závěr uvádí další inspirativní odkazy.

Publikace vznikla v rámci veřejné zakázky "Metodika dekarbonizace škol II" pro Ministerstvo životního prostředí ČR a byla financována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na období 2014-2020.

KURKA IVANEGOVÁ, B., KŘÍŽ, M. (2023): Škola, která chrání klima – Metodika dekarbonizace škol pro učitele. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha, 180 s. ISBN: 978-80-7212-666-8

Jak na udržitelné obce. Vzorkovník úspěšných řešení, 2023 (pdf)

Publikace představuje paletu vzorových nástrojů a inspirativních iniciativ, které české, moravské a slezské samosprávy zavádějí pro podporu svého udržitelného rozvoje. Obsáhlá "kuchařka" završuje společné devítiměsíční mapování a analýzy dobré praxe v obcích, realizované společně s naší partnerskou organizací SUSTO – Sustainability Tools a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z více než dvou stovek identifikovaných nástrojů bylo vybráno 38 "medailonků" originálních přístupů a inovativních řešení využitelných i v dalších městech. To je doplněno o 7 podrobnějších terénních studií s popsanými překážkami a hlavními faktory úspěchu. 

Publikace je tematicky strukturována podle SDGs (Cílů udržitelného rozvoje) přijatých v r. 2015 všemi
členskými státy OSN. SDGs jsou univerzální jazyk pro sdílení zkušeností po celém světě, a tato publikace se nabízí jako průvodce udržitelnějším přístupem k rozvoji lidských sídel a implementaci (začleňování) SDGs v rámci rozvoje obce.

Editor: Jan Kurka. Autorský kolektiv: Vojtěch Jíra, Mirek Lupač, Veronika Nohavová a Petr Pavelčík (všichni CI2), Vít Bořil, Beáta Hanousková, Veronika Chvátalová a Anna Švarcová (všichni MMR ČR), Martin Dolský, Boglárka Kurka Ivanegová, Karolína Koubová, Jan Kurka a Zdeněk Ondrák (všichni SUSTO). Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2023. ISBN tištená verze: 978-80-7538-487-4; online verze: 978-80-7538-488-1

Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a místní úrovni
Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni, 2020 (pdf)

Příručka vznikla v rámci projektu "Klima se mění: od informací k akci“ a je zároveň malým ohlédnutím za dvouletým průběhem tohoto projektu, jenž byl podpořen Státním fondem životního prostředí. Obsahuje nejdůležitější tipy a způsoby, jak široké téma jako je klimatická změna, jednoduše prezentovat veřejnosti, a přínáší řadu metod, které vychází ze zkušeností autorů se zvyšováním povědomí na místní a regionální úrovni.

TICHÝ, D. (2020): Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni. CI2, o. p. s., Rudná, 20 s. ISBN: 978-80-907362-3-8

 

Odolné sídliská
Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie, 2020 (pdf)

Publikace nabízí přehledný a stručný popis doporučených mitigačních a adaptačních opatření, která přispějí k lepší orientaci v problematice vzájemných vztahů mitigace, adaptace a biodiverzity. Je určena především pro samosprávy, kterým pomůže při hledání vhodných řešení a opatření na zmírňování či adaptaci na změnu klimatu. Publikace uvádí a popisuje pouze taková opatření, která se zároveň týkají jak mitigace, tak adaptace v urbanizovaném prostředí/v intravilánu, a to jak s pozitivním, tak i negativním vlivem. Zároveň popisuje vliv těchto opatření na biodiverzitu.

Publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu DELIVER (DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area), DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER, který byl finančně podpořený z Evropské komise, z finančního nástroje pro životní prostředí: program LIFE, z podprogramu „Ochrana klímy”.

Více informací o projektu DELIVER je možné najít na stránce https://odolnesidliska.sk/

STANO, P., ŠTEINER, A., HUDEKOVÁ, Z., LUPAČ, M., TŘEBICKÝ, V., NOVÁK, J., ŠIMKOVICOVÁ, L., ŠIMKOVIC, V., HALKOVÁ, S. (2020): Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie. Bratislava, 60 s. ISBN: 978-80-570-2374-6, EAN: 9788057023746

Uhlíková stopa českého byznysu 2018
Uhlíková stopa českého byznysu, 2018 (pdf)

Zpráva navazuje předchozí dvě publikace „Uhlíková stopa českého byznysu“, vydané v roce 2015 a 2017, a pokračuje tak v jednoznačném záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (firmy dle tržeb v roce 2018 – „žebříček CZECH TOP 100“). Způsob zpracování a získání klíčových dat byl zachován, byly použity veřejně dostupné informace z webových stránek jednotlivých společností, z globálních iniciativ GRI a CDP, z publikovaných zpráv udržitelnosti, podnikových strategií a výročních zpráv apod. 

KHAJLOVÁ, V., TŘEBICKÝ, V., NOVÁK, J. (2020): Uhlíková stopa českého byznysu: Prezentace emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších českých firem dle tržeb v roce 2018. CI2, o. p. s., Rudná, 34 s. ISBN: 978-80-907362-2-1

Metodika výpočtu uhlíkové stopy městský částí hlavního města Prahy
„Metodika výpočtu uhlíkové stopy městských částí hlavního města Prahy“ (pdf)

Publikace „Metodika výpočtu uhlíkové stopy městských části hlavního města Prahy“ je určena všem vážným zájemcům o téma ochrany klimatu: místním politikům, pracovníkům veřejné správy, plánovačům a projektantům, energetikům, technických pracovníkům, ale také zástupcům vědecko-výzkumné sféry, pedagogům a v neposlední řadě nestátním neziskovým organizacím. Metodika přináší vcelku podrobný návod na stanovení uhlíkové stopy městské části a ozřejmuje i důvody, proč tento indikátor vůbec sledovat a zejména jak s ním dále pracovat a jak jej využít. Metodika v závěru také obsahuje kapitolu věnovanou opatřením, která mohou vést jednak ke snížení uhlíkové stopy městské části, a také k adaptaci městských částí na negativní jevy související se změnou klimatu. 

WIMMEROVÁ, L., BARTOŠ, L., TŘEBICKÝ, V. (2020): Metodika výpočtu uhlíkové stopy městských částí hlavního města Prahy. Česká zemědělská universita., Praha, 32 s. 

Kompenzace uhlíkové stopy chytře
MĚSTA A SÍDELNÍ KRAJINA ČR V DOBĚ ZMĚNY KLIMATU. Stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy (pdf)

Publikace je základním přehledem soudobých poznatků a navazujících praktických opatření, která městům 
České republiky nabízejí možnost promyšleně reagovat na globální změnu klimatu. Důležitou potřebou a obsahem několika kapitol je srozumitelné shrnutí důsledků klimatické změny společně s aktuálním mezinárodním kontextem ochrany klimatu a možnostmi přizpůsobení se jeho změnám. Navíc kapitolami, věnovanými specifikům, proměnám a možnostem usměrnění dalšího vývoje urbanizovaného území sídel, publikace reaguje na specifické potřeby zástupců samospráv, státní správy i dalších aktérů zainteresovaných na (nejen územním) plánování měst a jejich sídelní krajiny v době klimatických změn.

PAVELČÍK, P., KLÁPŠTĚ, P., LUPAČ, M., TŘEBICKÝ, V. (2019): Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Stručný přehled problematiky pro představitele veřejné správy. Rudná: CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, 32 s. ISBN: 978-80-907362-1-4

Kompenzace uhlíkové stopy chytře
KOMPENZACE UHLÍKOVÉ STOPY CHYTŘE. Offsetování emisí skleníkových plynů v České republice (pdf)

Publikace poprvé v České republice přibližuje problematiku offsetových projektů a kompenzací emisí skleníkových plynů. Je rozdělena do čtyř částí. První část zasazuje offsetové projekty do mezinárodně-politického kontextu změny klimatu. V této části se čtenář dozví, proč je nezbytné množství skleníkových plynů sledovat, snižovat, proč je to tak náročné, a čeho se již v této oblasti podařilo docílit. Druhá část představuje offsetové projekty – jak fungují, proč je možné, aby se do nich efektivně zapojila celá řada aktérů, a také dle jakých standardů se prověřuje, že tento nástroj není zneužíván. Ve třetí části je nastíněn přehled offsetových projektů, které jsou zprostředkovány a realizovány (zejména) v zahraničí. Závěrečná částje zároveň vstupní branou do možnosti realizovat offsetové projekty v České republice. 

BŘEZOVSKÁ, R., NOVÁK, J. (2018): Kompenzace uhlíkové stopy chytře. Offsetování emisí skleníkových plynů
v České republice. Rudná: CI2, o. p. s., 57 stran, ISBN: 978-80-907362-0-7

Adaptation best practices from Visegrad Countries
Adaptation best practices from Visegrad Countries (pdf)

Zpráva předkládá soubor dvanácti úspěšných adaptačních opatření z prostředí obcí a měst Visegrádského regionu, které byly sebrány v Polsku, Česku, Maďarsku a Slovensku. Zaměření jednotlivých adaptačních opatření je různé. Zabývá se například vodním hospodářstvím, městskou zelení, budovami, ochranou prostranství před vlny veder či měkkými opatřeními. Příklady mohou sloužit jako inspirace úspěšných příkladů pro další města v daném regionu. 

CI2, o. p. s. je jedním ze spoluautorů a podílelela se na publikaci výběrem tuzemských příkladů a jejich zpracováním do požadované podoby. 

ENERGIAKLUB et.al. (2017): Adaptation best practices from Visegrad Countries. Energiaklub, Budapest, 51 p. 

Uhlíková stopa českého byznysu
Uhlíková stopa českého byznysu, 2016 (pdf)

Zpráva navazuje na pilotní analýzu „Uhlíková stopa českého byznysu“, vydanou v roce 2015, a pokračuje tak v jednoznačném záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (firmy dle tržeb v roce 2015 – „žebříček CZECH TOP 100“). Způsob zpracování a získání klíčových dat byl zachován, byly použity veřejně dostupné informace z webových stránek jednotlivých společností, z globálních iniciativ GRI a CDP, z publikovaných zpráv udržitelnosti, podnikových strategií a výročních zpráv apod. 

KHAJLOVÁ, V., FONIOKOVÁ, M. (2016): Uhlíková stopa českého byznysu: Prezentace emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších českých firem dle tržeb v roce 2015. CI2, o. p. s., Rudná, 32 s. ISBN: 978-80-906341-8-3

Uhlíková stopa českého byznysu
Zpráva o stavu životního prostředí města Opava za rok 2015 (pdf)

Jedná se o zprávu o životním prostředí, která popisuje stav a základní trendy vývoje životního prostředí města Opavy a jeho okolí. Publikace je tvořena devíti kapitolami seznamujícími zájemce s hlavními složkami životního prostředí a navazujícími oblastmi. 

NOVÁK, J. (ed.) (2016): Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy za rok 2015. Rudná, CI2, o. p. s., 56 stran., ISBN: 978-80-906341-9-0

Uhlíková stopa českého byznysu
Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu (pdf)

Studie "Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu", kterou vydala společnost CI2, o. p. s. přináší základní pohled na zkušenosti třinácti českých, moravských a slezských měst s přípravou adaptační strategie na změnu klimatu. Záměrem bylo zjistit jejich konkrétní zkušenosti, problémy a přínosy provedených aktivit měst v oblasti vnímání a reakce na změny klimatu na místní úrovni. Důležité bylo rovněž zjistit pohled přímo zapojených zástupců měst, jak svou roli vnímají a zejména, co tvorba adaptační strategie městu přinesla. 

PAVELČÍK, P. a NOVÁK, J. (2016): Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu. Rudná, CI2, o. p. s., 16 stran., ISBN: 978-80-906341-8-3

Uhlíková stopa českého byznysu
Zahraniční inspirace. Adaptace na změnu klimatu (pdf)

Jedná se o sbírku příkladů zahraničních přístupů k řešení dopadů klimatické změny zejména na městské prostředí. Příručka ukazuje, jak se zahraniční města na dopady na změnu klimatu připravují, jaké aktivity činí a jaké opatření budují. Nemusí se jednat zejména o drahé investice, ale jde i o drobné kroky, které napomohou zlepšit životní prostředí a kvalitu života obyvatel města. Příručka se zaměřuje zejména na norská města (Oslo, Bergen, Voss a Skien), ale přibližuje i situaci ze Švýcarska či z Rakouska.

Nenseth, V., Třebický, V. a kol., (2016): Zahraniční inspirace. Adaprace na změnu klimatu. CI2, o. p. s., Rudná, 38 s., ISBN: 978-80-906341-6-9

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení
Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení (pdf)

Metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti pro podniky působící v České republice, který navíc přichází s poklady pro systematickou, v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následnou realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V dokumentu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky a především postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy) a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.

TŘEBICKÝ, V., (2016): Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku a postup pro její snížení. CI2, o. p. s., Rudná, 22 s., ISBN: 978-80-906341-3-8

Uhlíková stopa českého byznysu
Komunikace ochrany klimatu v praxi: Inspirační manuál pro podniky (pdf)

Publikace předkládá stručný rámec sledování emisí skleníkových plynů, společenské odpovědnosti a přínosů pro jejich snižování pro podniky i jejich okolí. Jedná se o ukázku reprezentativních příkladů, jejichž prostřednictvím je nabízen přehled trendů, praktické ukázky dobré praxe a varianty přístupů ke komunikaci ochrany klimatu v korporátní sféře. Tento inspirativní dokument, zabývající se komunikací ochrany klimatu, je určený pro management, PR i CSR specialisty a odborné pracovníky ochrany životního prostředí v podnicích i dalších organizacích, které se chtějí do ochrany klimatu aktivně zapojit, komunikovat a prezentovat svá vlastní opatření v této oblasti.

KHAJLOVÁ, V., PAVELČÍK, P., PETRUCHA, D., (2016): Komunikace ochrany klimatu v praxi: Inspirační manuál pro podniky. CI2, o. p. s., Rudná, 24 s.

Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace
Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace: Klimaticky odpovědné podnikání v mezinárodní praxi (pdf)

Sborník příkladů českým firmám představuje inspirativní spektrum vhodných příkladů a opatření pro ochranu klimatu v podnikatelském sektoru přenositelné do českého prostředí. Publikace zároveň plní funkci prvotního upozornění na aktuální globální trend klimaticky odpovědného podnikání a představuje primární informační zdroj, který umožní seznámit se s danou problematikou v zemích, kde je již v podnikové strategie zakotvena. K prezentaci příkladů bylo vybráno 10 mezinárodních společností, které jsou aktivní v ochraně klimatu. U jednotlivých společností je prezentována politika či strategie a cíle ochrany klimatu, konkrétní příklady, způsoby formy sdílení informací atd. Vzhledem k zacílení sborníku nejsou jeho součástí technické detaily vybraných postupů zavedených opatření.

KHAJLOVÁ, V., PAVELČÍK, P., PETRUCHA, D., (2016): Mezinárodní dobrá praxe jako inspirace: Klimaticky odpovědné podnikání v mezinárodní praxi. CI2, o. p. s., Rudná, 40 s., ISBN: 978-80-906341-2-1

Využití indikátoru na místní úrovni od A do Z.
Využití indikátorů na místní úrovni od A do Z (pdf)

Publikaci vydala v roce 2016 společnost CI2, o. p .s. Shrnuje praxi a zkušenosti odborného týmu společnosti CI2 v oblasti práce s indikátory udržitelnosti na místní úrovni. Příručka se věnuje nejvyužívanější sadě indikátorů udržitelnosti na místní úrovni – Společným evropským indikátorům (ECI). Kromě indikátorů ECI klade příručka také důraz na základy indikátorové metodiky a využití v praxi (zejména jejich prezentaci), neboť správně sestavený, naplněný a prezentovaný indikátor naplňuje požadavky na objektivní prezentaci udržitelnosti. 

NOVÁK, J., PAVELČÍK, P., TŘEBICKÝ, V. (2016): Využití indikátoru na místní úrovni od A do Z. Rudná: CI2, o. p. s., 52 s.. ISBN: 978-80-906341-1-4

Využití indikátoru na místní úrovni od A do Z.
Udržitelný rozvoj měst a indikátory ve Švýcarské praxi (pdf)

Tento sborník příkladů dobré praxe ze Švýcarska je určený představitelům radnic, zastupitelům a pracovníkům zejména veřejné správy z obcí, měst a regionů v České republice. Pokud se tematicky zabýváte jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje svých municipalit, místní Agendou 21, jejich plánováním, vyhodnocováním a uplatňováním v praxi, nabízíme Vám na dalších stránkách inspiraci, „proč, co a jak“ realizují města, obce a regiony v oblasti udržitelnosti, jejích indikátorů, zapojování veřejnosti atd. v jedné z nejvyspělejších ekonomik světa.

TRIVELLI, J. B., BOGENMANN, C, PAVELČÍK, P. (2016): Udržitelný rozvoj měst a indikátory ve Švýcarské praxi. Rudná:  CI2, o. p. s., Federal Office for Spatial Development ARE. 

Uhlíková stopa českého byznysu
Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu (pdf)

Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu je dokument, který přibližuje zástupcům měst a obcí důvody a postupy přípravy adpatační strategie na změnu klimatu v prostředí českých měst. Metodika vychází ze zkušenosti CI2, o. p. s. s přípravou adaptačních plánů ve dvou městech (Nový Bor a Hrádek nad Nisou). Dokument reaguje na potřebu reagovat na probíhající změnu klimatu již nyní, kdy se ještě důsledky probíhající klimatické změny plně neprojevují. Opatření učiněná nyní jsou mnohem levnější než budoucí řešení problémů, jako jsou přívalové deště, přehřívání budov či prostředků veřejné dopravy nebo nedostatek zdrojů pitné vody. 

TŘEBICKÝ, V., NOVÁK, J. (2016): Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu. CI2, o. p. s., Rudná, 28 s., ISBN: 978-80-906341-0-7

Uhlíková stopa českého byznysu
Uhlíková stopa českého byznysu, 2015 (pdf)

Publikaci vydala v roce 2015 společnost CI2, o.p.s.  Přináší pohled jak nejvýznamnější podniky působící v České republice přispívají ke globální změně klimatu a zejména, jak své emise publikují a jaké mají cíle v klimatické politice je možné zjistit v nové studii "Uhlíková stopa českého byznysu". Klíčová data byla získávána z veřejně dostupných informací na webových stránkách jednotlivých společností, z globálních iniciativ Global Reporting Initiative (GRI) a Carbon Disclosure Project (CDP), z publikovaných výročních zpráv, podnikových strategií a politik a dalších zdrojů. Analýza probíhala v období měsíců březen až červen 2015.

CI2, o. p. s. (2015): Uhlíková stopa českého byznysu. CI2, o.p.s., Rudná.

Publikace Žiju tu rád
Žiju tu rád - Spokojenost obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou

Publikaci vydala v roce 2014 společnost CI2, o.p.s. ve spolupráci se Statutárním městem Jabloncem nad Nisou. Zpráva o kvalitě života v Jablonci nad Nisou si neklade za cíl obsáhnout všechny aspekty kvality života či životního prostředí. Témata a data zde zveřejněná vycházejí ze zapojení veřejnosti ve městě v letech 2009 a 2013–2014. Obyvatelé a občané města volili v anketě nazvané „Žiju tu rád“, konané v rámci Vánočních trhů v prosinci roku 2013, z deseti klíčových témat jedno, které je pro ně nejdůležitější. Jablonečtí zároveň v květnu 2014 opětovně po čtyřech letech odpovídali na otázky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, mobilitu a místní přepravu. Výsledky jak ankety, tak dotazníkového šetření jsou v této zprávě zmíněny.

TŘEBICKÝ, V., NOVÁK, J. (2014): Žiju tu rád - Spokojenost obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou. CI2, o.p.s., Rudná.

Zpráva o životním prostředí - Opava 2014 
Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy

Statutární město Opava v úzké spolupráci se společností CI2, o.p.s. připravilo zprávu o stavu životního prostředí města Opavy. Zpráva je vydána v elektronické verzi ve formátu pdf a vychází z aktualizovaných dat za rok 2012 a 2013 a detailních informací o ŽP města, které byly rovněž nově publikovány na webových stránkách města

NOVÁK, J., LUPAČ, M., TŘEBICKÝ, V. (eds.) (2014): Zpráva o stavu životního prostředí města Opavy. CI2, o.p.s., Rudná.

 

Publikace Rochus 
Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště  

Cílem této studie je shrnout dosavadní snahy o revitalizaci specifického území Parku Rochus z hlediska principů udržitelného rozvoje. V rámci tohoto území byly od roku 2006 v partnerství různých institucí realizovány rozmanité aktivity, směřující k integrovanému rozvoji tohoto území. Ať už jde o vzdělávací akce, ochranu kulturního a  přírodního dědictví, šetrnou zemědělskou činnost či údržbu krajiny. Mnohé další aktivity jsou ve fázi pokročilé přípravy. Otázka zní, zda dosavadní i plánované aktivity směřují k udržitelnému rozvoji celého území a jakým způsobem lze tento postup vyhodnotit.

Tato studie hodnotí nejenom udržitelnost, ale v kostce i celkový vývoj území Parku Rochus a aktivit, které se tam odehrávají. Přehled vývoje Parku Rochus v období 1950 – 2009 je obsahem kapitoly 2. Následující kapitola se věnuje širšímu evropskému kontextu a příkladům obdobných areálů v dalších zemích. 

PAVELČÍK, P. a TŘEBICKÝ, V. (2014): Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště. Uherské Hradiště: Park Rochus, 40 s. ISBN 978-80-260-5671-3.