DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Názov projektu: DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area

Hlavným zámerom projektu je zladenie úsilia o prispôsobenie sa klimatickej zmene a zároveň zmierňovanie jej dopadov na život na sídliskách.

Trvanie projektu: 15.06.2018 – 15.06.2023

Partneři:

 • Mestská časť Bratislava-Karlova Ves​ - hlavný koordinátor
 • KRI – Karpatský rozvojový inštitút, expertná inštitúcia na oblasť zmeny klímy 
 • CI2, o. p. s. - nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť a vedu a výskum
 • IEPD – Inštitút  pre pasívne domy, združenie FO a PO s cieľom podporovať uplatnenie princípov pasívnych domov a udržateľnej architektúry
 • BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Základné ciele projektu:

 • Zvyšovať odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene
 • Znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2e) produkovanej v podmienkach  MČ Bratislava-Karlova Ves (v súčasnosti je uhlíková stopa je 4,35 ton/rok)
 • Redukovať súčasné vysoké náklady na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy
 • Výrazne zlepšiť kvalitu školského prostredia: zníženie chorobnosti detí, skvalitnenie podmienok výučby detí (hygiena, vetranie, tienenie, osvetlenie a pod.)
 • Skultúrniť verejné priestory; zmierniť dopady zmeny klímy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity
 • Zvýšiť vzdelanosť detí a informovanosť obyvateľov MČ v environmentálnej oblasti

Webové stránky projektu: 

http://odolnesidliska.sk/

Plánované aktivity:

 • Pilotné hĺbkové rekonštrukcie s cieľom zníženia energetickej náročnosti vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)
 • Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobné živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,...)
 • Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení
 • Katalóg opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách
 • Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi
 • Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách
 • Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

Celkový rozpočet projektu – všetci partneri spolu:

 • Celkové náklady projektu: 2 446 523 EUR
 • Celkový príspevok Európskej komisie (60%): 1 467 913 EUR
 • Celkové spolufinancovanie z vlastných a iných zdrojov (40%): 978 609 EUR

 

 Realizováno s finančním přispěním Evropské unie, program LIFE