Nabízíme

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při stanovení, hodnocení, zlepšování a komunikaci vlivu vašeho podniku, města, či organizace na životní prostředí, kvalitu života a další oblasti udržitelného rozvoje."

Zájemcům z podnikatelského a veřejného sektoru, i subjektům z akademické a neziskové sféry nabízíme standardizované nebo individuální studie, nástroje a hodnocení udržitelného rozvoje v oblastech:

  1. Environmentálního (ESG) reportingu a zpráv o stavu životního prostředí
  2. Emisí skleníkových plynů subjektu (stanovení uhlíkové stopy) a aktivit pro ochranu klimatu (společně s CI3, s.r.o.)
  3. Offsetové projekty v rámci českého programu OFFSETUJEME CO2
  4. Indikátorů udržitelnosti a vybraných témat rozvoje
  5. Komplexní hodnocení a podpora realizace adaptace měst / podniků / budov na změnu klimatu
  6. Posuzování klimatického dopadu (klimatický audit) infrastrukturních projektů (společně s CI3, s.r.o.

V uvedených tématech také nabízíme realizaci vzdělávacích a školících modulů, zpracování strategií, politik a rozvojových plánů (podrobněji popsáno u jednotlivých témat). Všechny služby zajišťuje expertní tým CI2, o. p. s., sestavený z odborníků podle daného tématu.

Další oblastí naší činnosti jsou informační a osvětové aktivity, výstavy a kampaně pro samosprávy, vzdělávací instituce i podniky. Aktuálně rozšiřujeme naši činnost o aktivity věnované přímo zemědělskému sektoru a ochraně klimatu, s čímž souvisí péče o půdu, offsetové projekty, emisní bilance podniků a související osvěta a vzdělávání. 

Tematický program pro zemědělce (současné i budoucí) zahrnuje témata udržitelného hospodaření v krajině, chytrého zemědělství a uhlíkové stopy zemědělských podniků. V tomto tématu už jsme se zapojili do realizace dlouhodobého projektu Digitální platforma pro komplexní stanovení uhlíkové bilance zemědělských podniků v EU jako jeho odborný partner.

CI2, o. p. s., je dále odborným garantem a administrátorem českého klimatického programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v ČR. Tento dobrovolný program zapojeným společnostem poskytuje nezávislou garanci, značky kvality a podporu sledování / snižování emisí skleníkových plynů. Program je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Více najdete na webu programu www.sledujemeco2.cz/