Důvody pro stanovení ES

Pro firmy a jednotlivce je ekologická, podobně jako uhlíková stopa komplexním indikátorem jejich vlivu na životní prostředí, zejména na přírodní zdroje a energie. Podnik, který preferuje environmentální témata ve své firemní strategii (např. CSR strategie), může ekologickou stopu využít k popisu současného stavu a stanovení cílů (např. snížení ekologické stopy produktů o 10 % do roku 2020).

Analýzu ekologické stopy úřadu či firmy lze propojit s procesy EMAS či ISO 14000 a kvantitativně zhodnotit výstupy těchto procesů.

Pro veřejnou správu (města, obce, regiony) poskytuje ekologická stopa možnost posoudit pokrok směrem k udržitelnému rozvoji. Místní politici získávají srozumitelný a komplexní ukazatel o udržitelnosti města a městského úřadu a možnost srovnání s dalšími městy (benchmarking).

Indikátor je zvláště vhodný pro města (kraje, mikroregiony, obce) zapojené do procesu místní Agendy 21. Indikátor je doporučený v rámci kategorie „B“ a „A“ oficiálních kritérií místní Agendy 21. Ekologickou stopu úřadu lze využít pro prezentaci města – vzorový přístup veřejné správy k problematice udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby. Více na stránkách http://www.ekostopa.cz/mesto.

Ekologická stopa dává možnost plánovat konkrétní, ekologicky šetrná opatření, např. v oblasti úspor energie, dopravy, odpadového hospodářství či  využití ploch a měřit efekt těchto opatření.