Formulář: Druhý cyklus seminářů: Úspory energie a uhlíková stopa - Olomouc, Brno

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery pořádá ve dnech 28. a 29. srpna 2018 semináře s názvem „Úspory energie a uhlíková stopa úřadu/podniku​“. Cílovou skupinou prvního ze seminářů jsou zástupci veřejného sektoru a druhého semináře zástupci podnikatelského sektoru. Jejich cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat jednotlivce a subjekty v oblasti úspor ve spotřebě energií, dále informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

                   

Realizováno v rámci projektu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Závazná přihláška:

Uděluji tímto souhlas, aby obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., IČO: 264 155 85, se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností v oddílu O, vložce číslo 195, vedeného u Městského soudu v Praze od 25. ledna 2001, („CI2“), provozovatel webových stránek http://ci2.co.cz/cs a organizátor seminářů „Druhý cyklus seminářů: Úspory energie a uhlíková stopa“, zpracovala mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek: CI2 prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno a příjmení, organizace, adresa, kontaktní telefon a email) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů je rok po konání příslušného semináře. Prohlašuji, že jsem byl CI2 řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou CI2 poskytovány dobrovolně.