Indikátor ECI B.6 - Cesty dětí do a ze školy

Titulkový ukazatel

Procento dětí dopravující se do školy autem

Ukazatel

  • Způsob dopravy dětí z domova do školy a zpět
  • Pocit bezpečí na cestě do a ze školy

Definice

„Hromadná doprava" představuje školní autobus, školní taxi nebo soukromý automobil vezoucí více než dvě děti. „Soukromý automobil" představuje soukromý automobil vezoucí nejvíce dvě děti.

Data by měla být sbírána mezi dětmi ve věku 3-15 let, tedy mezi těmi, kteří chodí do mateřské školy, základní devítileté školy či navštěvují první čtyři roky víceletého gymnázia. V zahraničí se udává konečný věk, ve kterém je možno dat sbírat, možnost dětí řídit malý motocykl.

Indikátor musí být určován s ohledem na „nejběžnější způsob přepravy",což lze definovat jako způsob dopravy používaný v alespoň 50 % školních dní v roce (nebo jinak s odkazem na určité datum stejné pro všechny děti, určené při sběru dat).

Otázka

Jak je bezpečná a funkční je pro malé děti místní komunita a systém hromadné dopravy z pohledu jejich rodičů? Jaký druh dopravy se používá pro dopravu dětí do školy a zpět? Jak důležité je vychovávat děti, aby přijaly udržitelný životní styl? Tento indikátor má především za cíl určit počet dětí, které chodí do školy pěšky a/nebo na kole, a u ostatních zjistit, z jakých důvodů používají hromadnou dopravu nebo soukromá auta.

Souvislosti

Udržitelná společnost je dostatečně bezpečná z hlediska kriminality a bezpečnosti dopravy; rodiče musí cítit, že jejich děti se mohou bezpečně pohybovat po ulicích a používat služby hromadné dopravy (podle věku v doprovodu nebo samotné). Je to společnost, kde jsou veřejné služby (hromadná doprava, základní a střední školy) snadno dosažitelné pěšky nebo na kole. V trvale udržitelné společnosti rodiče přebírají odpovědnost za vedení dětí k trvale udržitelnému životnímu stylu, včetně toho, že je učí používat hromadnou dopravu a vedou je ke správnému chování při jízdě na kole. Vození dětí autem do školy nejen, že přispívá k ranní dopravní špičce a s tím souvisejícím environmentálním, společenským (včetně špatného zdravotního stavu a tělesné kondice) a ekonomickým problémům, ale také dětem předává špatné signály z hlediska vnímání životního prostředí a trvale udržitelného chování.

Strategie udržitelné dopravy existují na místní, národní a evropské úrovni, ale není známo, zda se jiné, než místní strategie soustředí na rozdělení způsobů cestování dětí do školy a zpět.

Cíle

Pro tento indikátor nejsou určeny žádné cíle, pouze obecné vědomí, že výběr způsobu dopravy dětí do školy a zpět, který představuje významný podíl denní mobility, má značný vliv na dopravní přetíženost a další aspekty trvalé udržitelnosti. 

Jednotka měření

Procento dětí cestujících jednotlivými způsoby dopravy. Indikátor se vyjadřuje v procentuální hodnotě, s rozdělením podle způsobu a (pokud jsou údaje k dispozici) důvodů určujících výběr určitého druhu dopravy.

Frekvence měření

Roční

Metoda a zdroje sběru dat

Údaje se sbírají pomocí dotazníkových průzkumu (rozhovory a dotazníky) přímo s rodiči jednotlivých dětí. Dotazníky mohou být distribuovány ve škole nebo přímo do rodin.

V obou případech, sadu otázek a způsoby dotazování lze nalézt v dokumentu: „Metodika dotazníkového průzkumu (pdf)" a sekci odpovídající indikátoru 6 (téhož dokumentu).

Musíme určit vzorek škol, který bude reprezentativní z hlediska jejich rozmístění v městském a socio-ekonomickém kontextu (centrum, vnitřní předměstí, oblasti vnějšího předměstí). Při výběru vzorků je nutné mít na paměti následující parametry a kritéria:

  • jedna škola zkaždé oblasti nebo alespoň zkaždé decentralizované nebo správní oblasti (poměrné geografické zastoupení je nejdůležitější kritérium, které zde bereme vúvahu, ale podle finančních zdrojů pro přípravu dotazníků můžeme rozšířit celkový počet škol až na úroveň Bristolu, kde průzkum sledoval 50% základních škol ve městě).
  • celé období pro každou vybranou školu (např. část zahrnující pět let základní školy, část zahrnující tři roky druhého stupně nebo část pokrývající celé období povinné školní docházky od 6 do 16 let).

Aby byl průzkum úspěšný, musíme věnovat pozornost faktu, že školní systém zde hraje zásadní roli, proto musí být vhodně motivován a směrován k tomuto cíli. Místní samospráva by měla zorganizovat průzkum ve spolupráci s řediteli škol a zástupci učitelů a rodičů.

Dotazník lze distribuovat rodičům nebo přímo dětem mladším 16 let a škola má koordinační a organizační funkci (rozdá dotazníky, připomene rodičům, aby je vyplnili a po vyplnění je vybere).

Tato metoda zajistí i mimo jiné to, že se rodiče dozví o problematice cestování dětí do škol.

Pokud určíme pevný den (nebo dva dny, například ve dvou různých ročních obdobích s odlišným počasím), můžeme spojit distribuci a vyplnění dotazníků ve třídě s jinými místními iniciativami zaměřenými na soustředění pozornosti dětí na problematiku městské dopravy, bezpečnosti na silnicích apod.

Pokud by to, z úsporných důvodu, bylo považováno za nutné, mohou se údaje pro tento indikátor shromáždit také v kombinaci s průzkumem mezi občany. Například město Haag plánuje rozšířit každoroční průzkum mezi občany o otázku týkající se způsobu dopravy dětí mladších 16 let do školy s tím, že zachytí všechny výše uvedené aspekty - tato otázka bude samozřejmě pokládána pouze občanům s dětmi mladšími šestnácti let. Každopádně však občanský průzkum bude muset při výběru reprezentativního vzorku zvážit výše uvedená kritéria.

Metodika pro výběr representativního vzorku a techniky distribuce dotazníků jsou plně popsány v dokumentu: „Metodika dotazníkového průzkumu (pdf)"; v tomto případě je po rodičích požadováno, aby vyplnili jeden dotazník za každé dítě odpovídajícího věku.

Forma vyhodnocení/prezentace

Sloupcový graf pokrývající 100 % oblasti ukazuje procentuální podíl jednotlivých druhů dopravy. Následující graf je vypracován podle údajů v jednotlivých letech. Údaje vztahující se k jednomu roku lze zobrazit v koláčovém grafu.

Abychom doplnili informace uvedené výše, můžeme vytvořit další grafy znázorňující rozložení jednotlivých druhů dopravy podle věku dětí a podle důvodů uváděných při využití soukromých automobilů.

Použitá metoda sběru dat (včetně velikosti vzorku a charakteristiky) musí být popsána.

Příklady podobného použití

Tento indikátor využívají v Bristolu ve Velké Británii, kde uskutečnili průzkum v 50 % základních škol, aby zjistili modální rozložení mezi cestou pěšky, autobusem a autem. Výsledky ukazují, že 20% dopravy v ranní špičce souvisí s odvozem dětí do škol.

Klíčová slova

způsob dopravy, cesta do školy, děti