Indikátor ECI B.7: Nezaměstnanost

Titulkový indikátor

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti

Indikátor:

 1. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti
 2. Registrovaná míra nezaměstnanosti
 3. Registrovaná míra nezaměstnanosti žen
 4. Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů
 5. Počet volných pracovních míst
 6. Počet uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo

Definice: 

Registrovaná míra nezaměstnanosti procentuálním způsobem vyjadřuje podíl uchazečů o zaměstnání (čitatel) na celkové pracovní síle (jmenovatel). První údaj (čitatel) se vztahuje k 31.12. daného roku, druhý údaj (jmenovatel) je vyjádřen jako klouzavý průměr za posledních 12 měsíců.

„Uchazeč o zaměstnání“ je podrobně vymezen zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných jeden rok a déle na celkové pracovní síle (v procentech), kde v čitateli je počet nezaměstnaných jeden rok a déle, a ve jmenovateli je celkový počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním plus celkový počet nezaměstnaných.

Registrovaná míra nezaměstnanosti žen procentuálním způsobem vyjadřuje podíl uchazečů - ženy - o zaměstnání (čitatel) na celkové pracovní síle - ženy (jmenovatel).

Registrovaná míra nezaměstnanosti absolventů procentuálním způsobem vyjadřuje podíl uchazečů – absolventi - o zaměstnání (čitatel) na celkové pracovní síle – absolventi - (jmenovatel). Absolvent je uchazeč o zaměstnání evidovaný na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (30.4. nebo 30.9. daného roku), u kterého doba od ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky.

Počet volných pracovních míst udává všechna pracovní místa evidovaná úřadem práce. Počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo. Indikátor vyjadřuje počet uchazečů o zaměstnání (dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti) vydělený počtem volných pracovních míst evidovaných na úřadech práce.

Otázka

Jaká je míra nezaměstnanosti v obci a jaká je její struktura z hlediska různých skupin obyvatel, délky nezaměstanosti a dalších parametrů?

Cíle

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální oblasti a úzce souvisí s problematikou prvního rozvojového cíle tisíciletí OSN (MDG) a otázkou chudoby, sociálního vyloučení, pružnosti pracovního trhu a řadou dalších socio-ekonomických otázek. Jde zároveň o problém velmi citlivě vnímaný občany a politiky. Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU, tedy i v ČR, a na všech úrovních, včetně úrovně obcí a měst. Politika ke snižování nezaměstanosti, aktivní politika zaměstnanosti, strategie pro zvyšování adaptability pracovní síly a související vládní koncepce jsou zařazeny mezi stěžejní programy financované ze zdrojů EU. Často patří mezi programy velmi finančně nákladné a jejich účinnost z hlediska vytváření a zejména udržitelnosti nových pracovních míst bývá někdy problematická. Proto je nutné nezaměstanost v jejích různých podobách na všech úrovních podrobně sledovat a vyhodnocovat. Indikátor „Nezaměstanost“ umožňuje městům a obcím stanovat konkrétní cíle pro snižování nezaměstanosti, vytváření nových pracovních míst, diverzifikaci pracovního trhu atp. Při stanovování cílů pro snižování nezaměstanosti je důležitá spolupráce mezi místním úřadem, místně příslušným pracovním úřadem a privátním sektorem.

Jednotky měření

 1. %
 2. %
 3. %
 4. %
 5. %
 6. počet

Frekvence měření

Frekvence měření je roční. Úřady práce však běžně zpracovávají přehledy čtvrtletní a u některých ukazatelů, např. registrovaná míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst, i přehledy měsíční. Ty jsou výhodné k analyzování a hodnocení trendu nezaměstnanost v průběhu roku.

Metoda a zdroje sběru dat

Data sbírá, zpracovává a vyhodnocuje místně příslušný Úřad práce (http://portal.mpsv.cz/sz/local). Některé ukazatele, především za vyšší jednotku než je obec, poskytuje Český statistický úřad. Metodika pro sledování indikátoru se do roku 2004 mírně lišila od mezinárodně sledované míry nezaměstnanosti, která se rovněž běžně sleduje na národních úrovních zemí EU a stanovuje míru všech nezaměstnaných. Česká verze indikátoru byla harmonizována s běžně využívanou mezinárodní verzí pro zvýšení reprezentativnosti a srovnatelnosti. Daný titulkový indikátor stanovuje míru registrovaných nezaměstnaných osob, to znamená, že nezahrnuje neevidované nezaměstnané osoby, kteří nežádají o zaměstnání.

Forma vyhodnocení/prezentace

Jednotlivé indikátory se prezentují formou sloupcového či liniového grafu. Vhodné je také propojení s geografickým informačním systémem (GIS), kdy pro jednotlivé nejmenší jednotky (například obce) se zpracovává kartodiagram.

Klíčová slova

Nezaměstnanost, zaměstnanost, nabídka zaměstnání, veřejně prospěšné práce.