Indikátor ECI B.8 - Zatížení prostředí hlukem

Titulkový ukazatel

Podíl populace vystavené působení hluku  Lnoc > 55 dB(A)

Ukazatele

  • Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku z vnějšího prostředí.
  • Hlukové hladiny ve vybraných oblastech obce (použít místo a), pokud údaje pro a) nelze získat).
  • Existence a stupeň uplatňování akčního protihlukového plánu

Definice

"Hluk z vnějšího prostředí" znamená nechtěné či škodlivé vnější zvuky vznikající při lidských činnostech, včetně hluku vytvářeného silniční dopravou, železniční dopravou a leteckou dopravou a z míst průmyslové činnosti. Nepatří sem hluk vytvářený osobou vystavenou hluku z vnějšího prostředí, hluk z domácích činností, hluk přicházející od sousedů, hluk na pracovišti nebo hluk v dopravních prostředcích (Směrnice 2002/49/EC Evropského parlamentu a Rady z 25.6.2002 o hodnocení a snižovaní hluku z vnějšího prostředí s účinností od 1.7.2004). Strategické směrnice 2002/49/ES Evropského parlamentu a Rady (v návrhu zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí s účinností od 1.7.2004)

Otázka

a) Do jaké míry jsou obyvatelé ve svých domovech, veřejných parcích a dalších relativně tichých místech vystaveni okolnímu hluku silniční, železniční a letecké dopravy, a hluku zprůmyslových zdrojů?
b) Jaké jsou hladiny hluku ve vybraných oblastech obce?
c) Má místní úřad zpracovaný protihlukový akční plán/program a realizuje jej?

Souvislosti

Hluk z vnějšího prostředí může mít škodlivý vliv na lidské zdraví a pohodu. Udržitelná společnost by měla občanům zabezpečit hlavní městské funkce jako je bydlení, práce a mobilita, aniž by je vystavovala "obtěžujícímu" působení hluku. Ačkoliv zvýšená mobilita s sebou přináší vyšší pravděpodobnost vzniku hluku, nemusí to být vždy pravidlem, pokud nejde o motorizovaný způsob dopravy nebo pokud se využívají určité formy hromadné dopravy.

Evropská směrnice 2002/49/EC z 25.6.2002 o hodnocení a snižování hluku z vnějšího prostředí definuje společný postup v boji s následky vystavení hluku z vnějšího prostředí. Stanovuje rámec pro určování míry expozice vnějšímu hluku, zveřejňování informací o hluku z vnějšího prostředí a jeho vlivech a přijetí akčních plánů. Akční plány by měly řešit priority určené na základě překračování kterékoli relevantní mezní hodnoty či na základě jiného kritéria zvoleného členskými státy. Opatření mohou například zahrnovat plánování dopravy, územní plánování, technická opatření u zdrojů hluku, výběr tišších zdrojů, snížení šíření hluku a regulační nebo ekonomická opatření či pobídky. Cílem je prevence a snížení zatížení hlukem, kde je zapotřebí, a zejména tam, kde působení hluku z vnějšího prostředí může negativně působit na lidské zdraví, a zachovat kvalitu úrovně hluku tam, kde je příznivá.

Cíle

6. akční program Evropského společenství pro životní prostředí, nazvaný "Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba"léta 2000-2009 obsahuje cíl snížit odhadovaný počet 100 milionů lidí pravidelně vystavovaných dlouhodobě vysokým hladinám hluku v roce 2000 o 10% do roku 2010 a o 20% do roku 2020. Dlouhodobým cílem je snížit jejich počet na statisticky nevýznamné číslo. Obecné cíle k snižování hlučnosti stanovuje i Státní politika životního prostředí ČR z roku 2004 a Politika ochrany zdraví a životního prostředí ČR z roku 1998.

Jednotka měření

a) Procento populace vystavené působení hluku, rozdělené na různá pásma hodnot L24hod a Lnoc

Evropská směrnice 2002/49/EC říká: "Komise by měla ustanovit společné hodnotící metody pro určení L24hod a Lnoc  v souladu s postupem určeným článkem 13(2), revidovaným v Příloze II. Dokud nejsou tyto metody ustanoveny, členské státy mohou používat hodnotící metody, které jsou v souladu s Přílohou II a založené na postupech určených příslušným národním ustanovením". Proto pro potřeby ECI projektu, pokud jde v dané zemi zpravidla měřena jiná hodnota (např. Lden, která může zahrnovat večerní období), sledované indikátory mohou být Lden a Lnoc. Pro každý indikátor je však nutné uvádět příslušnou denní či noční periodu.

b) Procento měření odpovídajících různým pásmům hodnot indikátorů L 24hod a Lnoc

c) Existence (ano/ne) a stupeň realizace protihlukového akčního plánu/programu (v %)

Frekvence měření

a) jednou za pět let
b) jednou za dva roky
c) jednou za dva roky

Metoda a zdroje sběru dat

a) Podíl populace vystavené dlouhodobě vysoké hladině hluku se určí pomocí hodnocení hladin hluku a analýzou těchto údajů za pomoci populačních map. Hlukové hladiny se zjistí pomocí hlukových indikátorů L24hod a Lnoc výpočtem nebo měřením, případně oběma způsoby.

Hlukový indikátor L24hod - den-večer-noc - je ukazatelem celkové zátěže způsobené hlukem. Ukazuje odhad počtu lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystavováni následujícím pásmům hodnot L24hod v dB(A): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů. Den představuje 12 hodin, večer 4 hodiny a noc 8 hodin.

Noční hlukový indikátor Lnoc je ukazatelem rušení spánku hlukem. Ukazuje odhad počtu lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot Lnoc v dB: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů.

Jako metodické vodítko můžeme použít také obecný rámec pro hodnocení stanovený evropskou směrnicí 2002/49/EC o hodnocení a snižování hluku z vnějšího prostředí. Detailnější informace o metodách hodnocení  jsou obsaženy v přílohách této směrnice: Příloha I (Indikátory hluku), Příloha II (Metody hodnocení),  Příloha IV (Minimální požadavky na hlukové mapy)

b) Hladiny hluku ve vybraných oblastech správní jednotky (obce) se určují pomocí měření uskutečněných na reprezentativních místech po celém území obce, která umožní sběr dat odpovídajících indikátorům L24hod a Lnoc. Počet měření může určit místní úřad, ale je nutné ho uvést v hodnotící zprávě.

c) Informace o existenci a stupni realizace protihlukového akčního plánu je k dispozici na místním úřadě.

Forma vyhodnocování/prezentace

a) Odhadovaný počet lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot L24hod vdB: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk zprůmyslových zdrojů.

Odhadovaný počet lidí (ve stovkách), kteří jsou ve svých domovech vystaveni následujícím pásmům hodnot Lnoc v dB: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, odděleně pro hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy a hluk z průmyslových zdrojů.

Výsledná čísla musí být zaokrouhlena na nejbližší stovku (např. 5200 = mezi 5150 a 5249; 100 = mezi 50 a 149, 0 = méně než 50). Měly by být popsány metody výpočtu nebo měření použité pro hodnocení hlukové expozice.

b) Podíl měření odpovídajících každému zvýše uvedených pásem hodnot L 24hod a L noc, např.:

 

45-49

dB

50-54

dB

55-59

dB

60-64

dB

65-69

dB

70-74

dB

> 75

db

Celkový počet měření

24hod

0 %

0 %

25 %

53 %

10 %

2 %

0 %

12

noc

0 %

69 %

17 %

11 %

3 %

0 %

0 %

12

Je potřeba vykázat celkový počet provedených měření.

c) Číselné údaje odpovídající procentuálnímu vyjádření realizace jednotlivých opatření nebo akcí určených akčním programem vynesené do tabulky se dvěma sloupci:

Opatření / akce

Úroveň realizace (%)

1. …

 

2. …

 

Příklady podobného použití

Výpočet podílu populace vystavené vysokým hladinám hluku z vnějšího prostředí dosud není plně standardizován, přestože se již objevilo několik metod, jež jsou zachyceny v normách ISO a v legislativách členských států. Podle evropská směrnice 2002/49/EC měl být do 1.7.2003 zveřejněn návod pro revidované metody hodnocení indikátorů hluku, dále emisní data pro hluk z letecké dopravy, železnice a silniční dopravy a návod pro vypracovávaní hlukových map, mapování hluku a pro mapovací software.

Projekt TERM (Mechanismus podávání zpráv o dopravě a životním prostředí prosazovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí) používá k hodnocení hluku z dopravy dva podobné ukazatele: procento populace vystavené čtyřem stupňům hluku z dopravy (LDN): 45-55, 55-65, 65-75, >75 dB; a procento populace, kterou vážně ruší hluk různých druhů dopravy.

Aktuální otázky/budoucí vývoj

Existují jednoduché metody výpočtu indikátoru pro komunity s omezenými finančními zdroji?

Bude v budoucnu užitečné vypracovat další dílčí indikátory, které by zachytily, jak občané vnímají hladinu hluku, které jsou vystaveni, abychom zjistili, zda neexistuje rozpor mezi skutečně naměřenými hladinami hluku a vnímáním hlukové zátěže občany?

Klíčová slova

hluk z okolního prostředí, hlukové znečištění, vystavení hluku

Plné znění Směrnice je k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/cs/search/search_lif.html

V souladu s evropskou směrnicí musí akční plán zahrnovat, mezi jiným, následující prvky:

  • veškerá již realizovaná protihluková opatření a připravované projekty;
  • opatření plánovaná na dalších pět let včetně opatření zaměřených na ochranu tichých oblastí;
  • předpokládané prostředky khodnocení realizace a výsledků akčního plánu.