Offsetování a kompenzace uhlíkové stopy

Offsetové projekty jsou takové, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře či zamezují jejich vypouštění. V současné době se v případě programu Offsetujeme CO2 nejčastěji jedná o výsadby dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se na budování a podporu obnovitelných zdrojů energie.

"Podstatou uhlíkového offsetu je, že neguje – offetuje – stejné množství emisí skleníkových plynů, které vypustíme do ovzduší. Offset se vytvoří buď podporou zdrojů obnovitelné energie (soláry, větrníky, biomasa) nebo financováním výsadbových aktivit."

Organizace CI2, o. p. s. představuje koncept dobrovolných offsetových projektů, který je realizován pouze na území České republiky a který může mít podobu jak mitigačních, tak adaptačních opatření. Offsetové projekty společnost CI2 spravuje prostřednictvím portálu Offsetujeme CO2. Samotný projekt tak může přímo aktivně snižovat množství skleníkových plynů v atmosféře, například má-li formu výsadby stromů, nebo může pomoci předcházet samotnému vypouštění těchto plynů. V zahraničí již existuje nemalý počet organizací, které se offsetovým projektům věnují a které tak slouží jako inspirace.

Myšlenku vzešlou z mezinárodních klimatických vyjednávání na nejvyšších úrovních lze převést do reality na lokální úrovni právě jako offsetový projekt. Jak ukazuje dosavadní spolupráce CI2, o. p. s. s některými společnostmi snažícími se snížit svoji uhlíkovou stopu, je kompenzace emitovaných skleníkových plynů více než součást korporátní politiky v oblasti společenské udržitelnosti firem. Pro zapojené obce a města jsou projekty také příjemnou příležitostí, jak stmelit místní komunitu a zapojit mladší i starší generace do osvětových akcí. Pro neziskové organizace představují offsetové projekty možnost, jak realizovat efektivní pomoc subjektům či lokalitám, které to potřebují nejvíce.

Jak offsety fungují.

Infografika k fungování offsetových projektů: