Offsetování a kompenzace uhlíkové stopy

Veřejně prospěšné offsetové projekty snižují množství skleníkových plynů v atmosféře. Současně odpovědné offsetové projekty podporují celospolečenské hodnoty a uchování přírodního bohatství přímo v místech, kde se realizují.

Organizace CI2, o. p. s., realizuje koncept dobrovolných offsetových projektů, který je realizován na území České republiky a který může mít podobu jak mitigačních, tak adaptačních opatření. Offsetové projekty společnost CI2 spravuje prostřednictvím portálu Offsetujeme CO2. Samotný projekt tak může přímo aktivně snižovat množství skleníkových plynů v atmosféře, například má-li formu výsadby stromů, nebo může pomoci předcházet samotnému vypouštění těchto plynů.

Myšlenku vzešlou z mezinárodních klimatických vyjednávání na nejvyšších úrovních lze převést do reality na lokální úrovni právě jako offsetový projekt. Jak ukazuje dosavadní spolupráce CI2, o. p. s. s některými společnostmi snažícími se snížit svoji uhlíkovou stopu, je kompenzace emitovaných skleníkových plynů více než součást korporátní politiky v oblasti společenské udržitelnosti firem. Pro zapojené obce a města jsou projekty také příjemnou příležitostí, jak stmelit místní komunitu a zapojit mladší i starší generace do osvětových akcí. Pro neziskové organizace představují offsetové projekty možnost, jak realizovat efektivní pomoc subjektům či lokalitám, které to potřebují nejvíce.

Podrobné informace o offsetech a fungování programu OFFSETUJEME CO2 najdete zde.

Infografika k významu offsetových projektů: