UrbanAdapt

URBANADAPT: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Cíl projektu:

Cílem navrhovaného projektu je spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných pilotních urbánních oblastech velkých měst -Praha, Brno, Plzeň v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření,
kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření.

Dílčí cíle projektu zahrnují:

1. Rozvoj adaptačních alternativ ve vybraných městech (Praha, Brno, Plzeň) se zaměřením na začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“
2. Přípravu adaptačního procesu, identifikace hlavních témat v oblasti urbánních adaptací
3. Posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na místní úrovni jednotlivých měst
4. Navržení nových adaptačních opatření na změnu klimatu se zaměřením na ekosystémově založené přístupy
5. Kvantifikace nákladů a přínosů preferovaných adaptačních opatření
6. Příprava a formulace adaptačních strategií pro pilotní města (Praha, Brno, Plzeň)
7. Příprava a nastavení procesu implementace a monitoringu adaptační strategie a s ní spojených opatření

Vzhledem k zaměření navrhovaného projektu dojde k podpoře rozvoje dovedností a budování kapacit v oblasti pracovníků v oblasti adaptací na změnu klimatu ve městech. V tomto kontextu je téma adaptivní kapacity měst velmi podstatné a prolíná se projektovými aktivitami. Ve spolupráci se žadatelem, cílovou skupinou a dalšími partnery projektu budou navržena a specifikována jednotlivá adaptačních opatření, stanoveny jejich preference a navrženy adaptační alternativy, s cílem podpory rozvoje návrhu adaptačních strategií na úrovni vybraných pilotních měst.

Webové stránky projektu: http://www.urbanadapt.cz

Nositel projektu: 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Partneři projektu:

Institute for the Sustainability Studies, University of Iceland

CI2, o. p. s.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 

České vysoké učení technické v Praze 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)

Nadace Partnerství