Vyhlášení výsledků Zelená informacím 2018

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a Agenturou Koniklec, o. p. s. pořádá dne 17. ledna 2019 v prostorách Ministerstva životního prostředí (adresa: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, zasedací místnost 900) slavnostní vyhlášení soutěže Zelená informacím 2018. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky a CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Akce se uskuteční v době od 10:00 do 14:00 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Počet zástupců z jednoho města je z kapacitních důvodů omezen na dva. 

Uděluji tímto souhlas, aby obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s., IČO: 264 155 85, se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností v oddílu O, vložce číslo 195, vedeného u Městského soudu v Praze od 25. ledna 2001, („CI2“), provozovatel webových stránek http://ci2.co.cz/cs a organizátor akce „Zelená informacím 2018“, zpracovala mé osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek: CI2 prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno a příjmení, organizace, adresa, kontaktní telefon a email) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů je rok po konání příslušného semináře. Prohlašuji, že jsem byl CI2 řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou CI2 poskytovány dobrovolně.