Adaptace ČR na změnu klimatu ve zkratce: přehledný souhrn pro důležité aktéry ze všech sektorů

Zlepšujeme porozumění tématu adaptace České republiky na změnu klimatu. Autorský tým CI2, o. p. s., připravil na základě zadání Ministerstva životního prostředí zkrácenou komunikační verzi národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Plná verze tohoto dokumentu, platná pro období 2021–2030, je první aktualizací adaptační strategie, jejíž předchozí verze byla schválena v roce 2015. Dokument mapuje existující i očekávané projevy změny klimatu na území ČR a zároveň formuluje cíle a opatření, která pomohou zmírnit možné dopady měnícího se klimatu anebo využít příležitosti, které s touto změnou přicházejí. Nabízí velmi podrobný přehled a o problematice pojednává velmi obsáhle.

Zkrácená komunikační verze představuje adaptační strategii přístupnější formou. Publikace v přehledné grafické podobě včetně řady příkladů a fotodokumentace je k dispozici na webu MŽP ČR (přímý odkaz pro její stažení zde). Byla vytvořena s cílem usnadnit komunikaci tématu směrem k důležitým aktérům adaptace ČR na změnu klimatu, jako jsou politici a zástupci státní správy zabývající se souvisejícími procesy, ale je vhodná i pro informování široké veřejnosti. Hlavní témata, která publikace shrnuje, jsou projevy a dopady změny klimatu; zásady, vize a cíle České republiky a v neposlední řadě základní principy k naplňování adaptace. Samotný text je doplněn dvěma přílohami, které se detailněji věnují právnímu a ekonomickému rámci, a jsou proto vhodné jako doplnění pro odborníky na daná témata.

Hlavními projevy změny klimatu v ČR jsou: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, extrémně vysoké teploty, extrémní vítr, požáry vegetace. Každý projev je v publikace základně popsán a jsou k němu přiřazeny dopady v relevantních oblastech. Změna klimatu může mít také pozitivní dopady, například zlepšující se podmínky pro zemědělství v určitých oblastech severní Evropy. Ve většině regionů však převažují dopady negativní.

Mezi nejdůležitější zásady adaptace na změnu klimatu v ČR patří:

Integrovaný přístup při posuzování synergie adaptačních a mitigačních opatření a při posuzování vhodnosti navrhovaných opatření pro jednotlivé složky životního prostředí, hospodářství i sociální oblast

Prioritní realizace řešení s vícenásobnými přínosy (řešení typu win-win, tj. výhra-výhra) a s nízkými negativy na straně rizik či nákladů

Identifikace příležitostí spojených s procesem adaptace

Zabránění nevhodným adaptacím

Budování vědomostní základny a poskytování objektivních informací pro rozhodovací procesy na všech úrovních

V současnosti se změna klimatu zrychluje, a proto jsou potřeba i rychlejší adaptace. Nejvyšší cenu zaplatíme za nečinnost. Nepřizpůsobení se dopadům změny klimatu by stálo zásadně více než náklady na adaptaci. Je tedy potřeba, aby stát i finanční a investiční sektor vnímal tato rizika a následoval doporučení, která jsou v tomto dokumentu popsána.