České firmy i jednotlivci pomáhají klimatu také kompenzací svých emisí. Financují novou vzrostlou zeleň v krajině

Výsadba aleje v Rybníkách (listopad 2019)

V České republice se letos začínají poprvé ve větší míře realizovat speciální offsetové projekty zaměřené na úspory či kompenzaci již vypuštěných emisí skleníkových plynů. V zahraničí jde o poměrně běžný postup, jímž firmy či jednotlivci snižují dopady své vlastní činnosti na klima. A to poté, kdy už v danou chvíli nemohou svoji uhlíkovou stopu aktuálně dále snižovat svými vlastními opatřeními. Tyto projekty jsou součástí českého programu SLEDUJEME/snižujeme co2

Český klimatický program SLEDUJEME/snižujeme co2 je jediným programem v ČR, který se primárně zaměřuje na řešení klimatu a propojuje firmy, města, obce i další subjekty do jeho aktivní ochrany. „Vedle přínosů pro klima se také ukazuje, že zapojení podniků do vhodné úrovně tohoto programu a následné snižování emisí CO2 se pozitivním způsobem promítá do firemních politik ochrany životního prostředí. To pomáhá zapojeným společnostem také zvýšit konkurenceschopnost, upevnit si dobré jméno a společenskou prestiž u zákazníků i obchodních partnerů,” doplňuje Josef Novák, ředitel organizace CI2, o. p. s., která je garantem tohoto programu.

Protože zájem lidí i organizací podporovat omezování jejich dopadu na klima v poslední době viditelně narůstá, organizace CI2, o.p.s. jako garant tohoto programu v letošním roce výrazně rozšířila potřebný rozsah tzv. offsetových projektů v malých obcích. Jedná se o aktivity, které umožňují kompenzovat emise skleníkových plynů, typicky např. úspory energie nebo výsadby dlouhověké zeleně na vhodných pozemcích obce, které pak odčerpávají oxid uhličitý z ovzduší. Finanční podpora je dosažitelná pro menší výsadbové projekty, typicky do max. 40-60 stromů a se zapojením místních obyvatel nebo spolků do výsadby. Díky tomu je program výhodný pro menší obce, kde se lidé dobře znají a často pak společně zvelebují svoji vesnici. Výhodou také je, že příprava záměru výsadby je velmi jednoduchá a nevyžaduje složitou administraci.

Podporu offsetových projektů prostřednictvím programu SLEDUJEME/snižujeme co2 umožnují svými příspěvky jednotlivci, rodiny, firmy, nebo např. i organizátoři akcí jako jsou konference nebo semináře. „Takovou podporou místní komunity a životního prostředí vyjadřují svoji klimatickou a společenskou odpovědnost a současně kompenzují část svých emisí skleníkových plynů. Offsetový projekt ale musí splnit dané podmínky, aby šlo skutečně o kompenzaci,“ uvádí Petr Pavelčík, koordinátor projektů offsetových výsadeb. Podle pravidel programu musí jít o nové, stanovištně vhodné dlouhověké dřeviny, vysazované mimo les (ne tedy pouhou náhradu za dříve vykácené stromy). Obec, která výsadby realizuje na svém pozemku, pak garantuje stromům pěstební péči a dlouhodobou prosperitu.

Během fungování výše uvedeného programu byly podpořeny a realizovány různé formy výsadeb, nejčastěji liniové prvky. Na podzim 2019 se se díky zájmu lidí o podporu konkrétních projektů zahajuje realizace dalších pěti projektů, což pomůže konkrétním obcím s nedostatkem veřejné zeleně nebo výsadeb v krajině (např. Křenek v Polabí, Rybníky na Příbramsku nebo Polerady u Prahy). Růst počtu podpořených projektů je možný díky větší podpoře jednotlivců i organizací, kteří tak prostřednictvím portálu Offsetujeme CO2 (https://www.offsetujemeCO2.cz) kompenzují svou uhlíkovou stopu. Tento transparentní portál byl spuštěn na konci roku 2018 a firmy i jednotlivci již na kompenzaci svých emisí a realizaci projektů přispěli více jak 250 tisíc korun. Každý si tak může kompenzovat část své uhlíkové stopy (např. letu na dovolenou či jiných dlouhých cest) a finančně podpořit vybraný offsetový projekt.

Další zdroje:

WEB:   http://snizujemeco2.cz/cs/offsetove-projekty-0

            https://www.offsetujemeCO2.cz

Další informace vám poskytnou:

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 pro firmy a další subjekty: Josef Novák, ředitel, e-mail: josef.novak [at] ci2.co.cz, tel.: 736 162 066

Konkrétní návrhy offsetových projektů od obcí: Petr Pavelčík, koordinátor offsetových projektů, e-mail: petr.pavelcik [at] ci2.co.cz, tel.: 733 457 578