České podniky a jejich vliv na klima

Podnikatelský sektor patří mezi nejvýznamnější producenty skleníkových plynů v globálním měřítku a i na úrovni regionů. CI2 proto podporuje aktivnější zapojení podniků do praktických opatření na ochranu klimatu v ČR.

CI2, o. p. s., je řešitelem nového projektu “Aktivní zapojení podnikatelského sektoru do činností na ochranu klimatu”.  

Cílem projektu je podpořit přímé zapojení podniků do konkrétních aktivit pro ochranu klimatu a motivovat podniky k dlouhodobé realizaci vlastních opatření v tomto směru. Projekt také usiluje o celkové zvýšení povědomí firem a dalších organizací o principech a možnostech ochrany klimatu a jejich začlenění do strategického řízení podniků.

V rámci projektu vznikne metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu u podniků v České republice. Pro dva aktivně zapojené podniky bude vytvořena konkrétní politika ochrany klimatu vč. závazku snížení emisí skleníkových plynů a plán opatření k jejich redukci. Důležitou činností v rámci projektu je podpora předávání získaných poznatků, zkušeností a výstupů projektu mezi zapojenými podniky, odborníky a zájemci z dalších organizací. Z tohoto důvodu bude realizována vzdělávací akce a zhotoveny podpůrné materiály umožňující dalším podnikům připravit svou vlastní politiku ochrany klimatu, prezentovat její obsah i výsledky a využívat další výstupy projektu. CI2, o. p. s., také uspořádá ve vybraných podnicích školení k problematice ochrany klimatu.

V České republice dosud neexistuje dobrovolný program, který by firmy motivoval sledovat a snižovat své emise. Tímto projektem chce CI2, o. p. s. připravit metodický rámec podporující aktivní politiky podniků včetně jejich zapojení do konkrétních opatření na ochranu klimatu.

Projekt je realizován v období od dubna 2015 do března 2016.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Logotyp FNNO