CI2 připravuje pro Liberecký kraj Akční plán adaptace na změnu klimatu

S plným vědomím naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa a samotní občané Libereckého kraje, se Liberecký kraj rozhodl zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje“. Prostřednictvím tohoto dokumentu se budou provádět konkrétní opatření Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2021+ v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a klimaticky odpovědné politiky a veřejné správy kraje.

Vytvořením Akčního plánu usiluje Liberecký kraj o zintenzivnění krajské politiky ochrany klimatu. „Účelem plánu je zvýšení připravenosti kraje a jeho obyvatel čelit dlouhodobému suchu, říčním povodním, vydatným srážkám a záplavám, zvyšování teplot a jejich extrémům a mimořádným výkyvům počasí,“ uvádí se v Prohlášení o záměru Akčního plánu.

Zpracováním Akčního plánu byla pověřena obecně prospěšná společnost CI2, která se v rámci svých aktivit dlouhodobě věnuje tvorbě adaptačních strategií pro česká města, zabývá se osvětovými činnostmi na poli ochrany klimatu a rovněž spolupracuje s řadou tuzemských firem a podniků v oblasti snižování jejich uhlíkové stopy. „Jsme rádi, že mezi námi a zadavatelem dokumentu panuje shoda na tom, že kraj bude upřednostňovat adaptační opatření, která budou zároveň snižovat emise skleníkových plynů. U navržených adaptačních opatření bude vždy promýšlen přínos pro kvalitu života obyvatel i návštěvníků kraje,“ zdůraznil Viktor Třebický z CI2, o.p.s.

Jaká je skutečná závažnost sucha v různých částech kraje a jak rychle postupuje? Jaký je současný stav lesů a jak se asi bude vyvíjet? Co nejvíce ohrožuje půdu? Přehřívají se města v Libereckém kraji? Všechny tyto otázky se pokusí Akční plán zohlednit. „Odpovědět na ně lze jen zkoumáním objektivních dat a zejména jejich vzájemným propojením a posouzením v souvislostech,“ doplnil Miroslav Lupač z CI2, o.p.s.

Proces tvorby Akčního plánu je rozdělen do dvou etap. V té první bude provedena analýza největších hrozeb a zranitelnosti kraje v souvislosti s projevy a dopady klimatické změny. Na základě získaných dat bude následně přikročeno ke druhé fázi projektu, tj. zpracování návrhové a implementační části, jež bude obsahovat doporučení konkrétních adaptačních opatření, jejich gestorů a způsobu jejich monitoringu pomocí sady indikátorů.

„Vážíme si i zájmu ze strany odborné veřejnosti. Zásluhou krajského Odboru životního prostředí a zemědělství došlo k vytvoření poradní skupiny složené z expertů na vodní a lesní hospodářství, zdraví obyvatelstva, ochranu přírody či ekologickou výchovu. Do rozhodování o prioritách plánu se budou moci zapojit i občané, a to vyplněním on-line dotazníku, který bude v dubnu zveřejněn na internetových stránkách kraje a sociálních sítích,“ uvedl Třebický.  

Potřebu aktivního přístupu k otázkám klimatické změny zdůrazňují i na území kraje působící občanské iniciativy. Společným výstupem místních organizací Rodiče za klima Liberec, Limity jsme my, Fridays for Future Severní Čechy a Extinction Rebellion Liberec bylo předložení Návrhu klimatických opatření pro Liberecký kraj. Zastupitelstvo Libereckého kraje zareagovalo na tuto výzvu na svém zasedání 27. 8. 2019 schválením požadavku zajistit zapracování problematiky změny klimatu do opatření a aktivit Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ a také rozhodnutím zadat přípravu již zmiňovaného Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

Finální verze dokumentu bude předložena Radě a zastupitelstvu kraje v průběhu září 2020.

Akční plán adaptace na změnu klimatu je pro kraj příležitostí:

  • být dalším krajům v ČR příkladem v koncepčním řešení změny klimatu
  • inspirovat svým klimaticky zodpovědným chováním další aktéry na území kraje
  • zvýšit kvalitu života obyvatel kraje a ochránit je před dopady klimatické změny
  • podílet se na vzniku nových pracovních míst v kraji a udržet konkurenceschopnost
  • podpořit rozvoj výzkumu s důrazem na sféru inovací a zelených technologií