CI2 se stala partnerem mezinárodní organizace CDP

CI2, o. p. s. v únoru tohoto roku podepsala memorandum o spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací CDP v oblasti ochrany klimatu v České republice (CDP´s Climate Change Program). V rámci programu bude CI2 spolupracovat s českými podniky, které již zveřejňují své informace v programu či které o to usilují. Zpřístupňování informací o uhlíkové stopě podniků či produktů v rámci podobných programů je čím dál častěji požadováno po českých podnicích, které své výrobky exportují do zahraničí (například do Německa či Velké Británie).

CDP spravuje globální reportovací systém v životním prostředí zaměřený na podniky a města. CDP spolupracuje s největšími světovými investory a korporacemi. Jeho cílem je motivovat podniky ke zveřejňování komplexních informací o jejich vlivu na životní prostředí a přírodní zdroje a následně ke prokazatelnému snížení tohoto vlivu. CDP pracuje v oblastech změny klimatu, vody a lesnictví. V oblasti klimatické změny spolupracují globálně s 1089 podniky, které produkují 12 % světových emisí skleníkových plynů. Celkové snížení emisí, kterému se tyto podniky zavázaly, činí 1 Gt. To však představuje pouze 25 % potřebného snížení emisí pro dosažní cílů pařížské konference o ochraně klimatu.

Více o zapojení

Více informací lze naleznout na stránkách https://www.cdp.net/en