Metodika dekarbonizace škol II

Naši pozornost, jak snižovat uhlíkovou stopu, jsme v tomto roce zaměřili také na školy. Ty mají v oblasti ochrany klimatu velmi specifickou roli. Představují velký potenciál pro aktivní snižování produkce skleníkových plynů zavedením různých opatření, ale také mají schopnost vzdělávat, ovlivňovat, zapojovat a motivovat velkou část populace díky jejich vzdělávací a společenské funkci.

Jak snížit uhlíkovou stopu školy a jak toto téma zařadit do výuky brzy nabídneme v publikaci, kterou připravujeme ve spolupráci s organizací SUSTO – Sustainability Tools v rámci veřejné zakázky "Metodika dekarbonizace škol II" pro Ministerstvo životního prostředí ČR, která je financována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na období 2014-2020.

První část publikace – Metodika pro učitele, poskytne teoretický a praktický úvod do klimatického vzdělávaní uzpůsobený možnostem a potřebám druhého stupně základních škol. Představí celoškolský přístup ke klimatickému vzdělávání, který zohledňuje, co a od koho se žáci učí, kde a jak učení probíhá a jestli se rozvíjí celoškolní kultura udržitelnosti. Metodika bude obsahovat návrh aktivit a pracovních listů se zaměřením na rozvoj klimatické gramotnosti žáků, posuzování výchozího stavu školy ve spolupráci s žáky a zaměstnanci školy a konkrétní dekarbonizační opatření, která lze v areálu školy realizovat. Zároveň poskytne doporučení pro spolupráci se širší komunitou školy spolu s přehledem organizací a volně dostupných zdrojů na podporu klimatického vzdělávání. Aktivity budou koncipovány způsobem umožňujícím průřezové zakomponování témat ochrany klimatu a dekarbonizace napříč vzdělávacími oblastmi.

Druhá část – Průvodce dekarbonizačními opatřeními pro školy, je primárně určena pro vedení a zřizovatele základních škol a víceletých gymnázií, nicméně jeho využití najdou i ostatní školy. Stejně tak může posloužit i učitelům nebo žákům vyšších ročníků, kteří se budou zajímat o toto téma. Průvodce vysvětluje, co znamená samotná dekarbonizace, proč je důležité, aby se jí zabývaly i školy, popisuje způsob výpočtu uhlíkové stopy školy a uvádí příklady výpočtu na dvou konkrétních školách. Zároveň nabízí komplexní a přehledný souhrn konkrétních mitigačních a adaptačních opatření, které školy mohou realizovat a u kterých uvádí jejich význam pro školu, orientační náklady i náročnost implementace. K tomu doplňuje informace o možnosti financování v rámci dotačních titulů státu. Na závěr nabídneme také inspirativní tematické odkazy. Cílové publikum tak srozumitelnou formou získá ucelený obrázek o daném tématu, včetně přehledného výčtu konkrétních opatření, která škola může realizovat v praxi a jejich přínosu pro školu, její uživatele i životní prostředí.