Nový e-learnigový kurz

CI2, o. p. s. připravila nový e-learningový kurz zaměřený na problematiku adaptací v městkém prostředí. Jeho název je MĚSTA A JEJICH PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU a je dostupný na vzdělávacím E-learningovým portálu CI2, o. p. s.

Kurs objasňuje základní souvislosti spojené s klimatickými změnami a zejména s adaptačním procesem na místní úrovni. Je členěn do čtyř na sobě nezávislých kapitol, které popisují základy klimatických změn, seznamují čtenáře se základnní terminologii, popisuje možné dopady klimatických změn na různé sektory České republiky a zejména na místní úroveň. Dále kurz seznamuje účastníky se základními využívanými postupy hodnocení zranitelnosti vůči změnám klimatu a s tvorbou adekvátních adaptační strategie.

Na e-learningový kurz může navazovat dvoudenní prezenční školení, na kterém jsou získané teoretické základy převedeny do praxe měst a obcí. Lze jej však absolvovat samostatně.

Kurz určen pro veřejnou správu a samosprávu obcí, měst, městských částí i regionů, zejména politikům a úředníkům zabývajícím se životním prostředím, územním a strategickým plánováním a také všem dalším zájemcům o problematiku změny klimatu a jejího dopadu na obce, města a regiony.

Kurz je podpořen Mezinárodním Visegrádským fondem v rámci projektu: Zvyšování kapacit V4 regionu v adaptacích na změnu klimatu