Obec Budiměřice na Nymbursku realizovala offsetový projekt. Aleje pohltí desítky tun CO2

V ČR ojedinělý záměr výsadby „uhlíkových stromů“ zahájili v sobotu 28. 4. v obci Budiměřice poblíž města Nymburk ve Středočeském kraji. Jedná se v českých podmínkách o inovativní projekt díky odborné garanci a ověření pozitivního efekt na ochranu klimatu. Na realizaci navíc finančně přispěli firmy i jednotlivci, kteří chtějí klima chránit dobrovolně.

Všechny stromy i další rostliny využívají uhlík jako základní stavební jednotku, proto také pohlcují oxid uhličitý, důležitý skleníkový plyn. Výsadba 30 stromů do volné krajiny v rámci projektu s názvem Ovocná stromořadí na Cimbálku, je ale na rozdíl od běžných výsadeb aktivně propojena s ochranou klimatu. Projekt totiž získal ověření, že splňuje pravidla českého klimatického programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. Podle předpokladů dokáže odčerpat více než 91 tun oxidu uhličitého z ovzduší. „Je to jeden z prvních ověřených tzv. offsetových projektů, které přímo v ČR umožňují zapojeným společnostem i jednotlivcům transparentně podpořit konkrétní veřejně prospěšné klimaochranné aktivity v obcích“, řekl Petr Pavelčík, koordinátor klimatických offsetových projektů z obecně prospěšné společnosti CI2, o. p. s.

Lidmi produkované emise skleníkových plynů stále narůstají a jsou tak rozhodující příčinou již nyní probíhající změny klimatu. Průměrná teplota Země se zvyšuje, což ohrožuje například ekosystémy (včetně zemědělského a lesního hospodářství). Proto změna klimatu patří k nejzávažnějším globálním problémům“, vysvětluje Viktor Třebický, klimatický expert CI2, o. p. s., která pomáhá zapojovat města, obce i podniky do sledování svého vlivu na klima a jeho aktivní ochrany.

Podpora offsetových projektů umožnuje progresivním firmám i uvědomělým jednotlivcům vyjádřit svoji klimatickou a společenskou odpovědnost a spojit podporu místní komunity a životního prostředí s kompenzací části svých emisí skleníkových plynů. „Offsetový projekt musí splnit poměrně přísné podmínky, aby šlo skutečně o kompenzaci,“ upřesňuje Pavelčík. Podle pravidel programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 pro výsadbové projekty musí jít o nové, stanovištně vhodné dlouhověké dřeviny, vysazované mimo lesy (ne tedy pouhou náhradu za dříve vykácené stromy). Obec, která projekt realizuje na svém pozemku, pak garantuje stromům pěstební péči a dlouhodobou prosperitu. V rámci uvedeného programu jsou už dva podobné projekty realizovány od roku 2017 – v ČR se jedná o první pokusy.

Na financování tohoto projektu se podílí Obec Budiměřice (realizátor a správce), pojišťovna Kooperativa a několik dalších drobných dárců. Do přípravy a realizace výsadby se pod odborným dozorem zapojily místní spolky a občané. Vysazené aleje budou minimálně 60 let napomáhat ochraně klimatu a současně sloužit nejen současným a budoucím obyvatelům místní komunity, ale také plnit funkci estetickou a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny.

Více informací:

Offsetový projekt je označení pro aktivní opatření umožňující kompenzace emisí jiného subjektu, který jejich vzniku nemůže vlastním přičiněním zabránit. Proto finančně podpoří jejich odstranění či snížení jinde. Ve světě je velmi časté, že offsetový projekt má právě podobu výsadby dlouhověkých dřevin, které odčerpají z ovzduší oxid uhličitý. Může se ale jednat také např. o zavedení úsporných nebo inovativních technologií.

Program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 je nezávislá česká iniciativa, která podporuje úsilí podniků i dalších organizací o aktivní ochranu klimatu. Od jeho startu v r. 2015 již bylo zapojeným subjektům, zejména velkým podnikům, uděleno na 60 značek osvědčujících jejich klimaochranné aktivity. Program v souladu s cíli Pařížské dohody o globálním snižování emisí skleníkových plynů umožňuje podnikům, ale také třeba obcím nebo městům, měřit a veřejně publikovat dopad svých aktivit na klima, a následně se zapojit vlastními opatřeními či podporou ověřených offsetových projektů v ČR do snižování uhlíkových emisí. Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu.