Tisková zpráva: Uhlíková stopa akce

Společenská odpovědnost a odpovědná spotřeba se staly synonymem udržitelného chování řady jednotlivců a společností. Při svých každodenních aktivitách a činnostech čím dál více akcentují otázky ochrany životního prostředí a ochrany klimatu. Nezisková organizace CI2, o. p. s. proto vyšla této skupině firem vstříc a spustila ojedinělou kalkulačku uhlíkové stopy akce spojenou s možností kompenzace a uhlíkové neutrality.

Stanovení uhlíkové stopy podniku či instituce je stále více akcentované téma a s ním souvisí i nový trend – stanovení uhlíkové stopy pořádaných akcí a událostí, souhrnně nazývaných „events“. V současnosti roste zájem organizátorů těchto akcí zabývat se ochranou klimatu, potažmo uhlíkovou stopou. Manažeři akcí si kladou otázky „jak naložit se vzniklými emisemi skleníkových plynů při konání akce“, resp. „co mohou udělat pro minimalizaci či celkové odstranění vzniklých emisí“.

K tomu, aby nějaká konkrétní akce mohla být nazývána uhlíkově neutrální a navíc i nést takové označení, vede vždy cesta, co má dva kroky,“ upozorňuje Josef Novák, ředitel organizace CI2, o. p. s. „Prvním krokem je cílené plánování akce samotné, tak aby při její přípravě a samotném konání nevznikly nadměrné emise skleníkových plynů. To lze uskutečnit přijetím vhodných, energeticky a materiálově úsporných opatření.“

Zbývající vzniklé emise skleníkových plynů lze následně kompenzovat prostřednictvím offsetového projektu ve vybraném regionu České republiky. „A to je ten druhý krok, který musí následovat až po provedení úsporných kroků,“ dodává Novák. „Mnohé firmy si totiž představují, že uspořádají běžnou akci, na kterou všichni přijedou autem, nebo ještě lépe přiletí letadlem, přičemž na samotné akci se uplatňuje pouze šetrný odpadový management a zbylé kroky pak offsetují. Tyto kroky jsou nedostatečné, neboť největší část uhlíkové stopy akce netvoří vyprodukované odpady (i kdyby to byly jednorázové kelímky), ale právě doprava a spotřeba energií během akce“.

Kalkulačka uhlíkové stopy akce

CI2, o. p. s. na přelomu roku spustila platformu s názvem OffsetujemeCO2.cz, která jednoduchým způsobem propojuje možnost výpočtu uhlíkové stopy (jednotlivce, aktivit či akce) s její kompenzací a podporou vybraného offsetového projektu. Součástí této platformy je i již zmíněná kalkulačka uhlíkové stopy akce (eventu)[1]. „On-line aplikace je vytvořena tak, aby ji mohlo využít, co největší spektrum uživatelů z řad firem, organizátorů eventů, neziskovek či měst. Při výpočtu uhlíkové stopy akce je však nezbytné zjistit detailní údaje o plánované akci a o jejich účastnících. Jedná se např. o data o cestě účastníků na akci (autem, hromadnou dopravou či letadlem), o dopravě během akce (například autobusem), o ubytování, o spotřebě energií a vody během akce, o konzumaci jídel a nápojů a samozřejmě také o produkci odpadů,“ říká Viktor Třebický, odborníku na uhlíkovou stopu.

Kalkulačka není zdarma, za její využití je nezbytné zaplatit. „Poplatek je nastaven tak, aby pokryl režijní náklady a odstranil balastní výpočty, a na druhou stranu, aby nezatížil rozpočet akce. Navíc jsou zvýhodněny neziskové organizace. Za výpočet uhlíkové stopy akce pro 90 účastníků zaplatí běžná firma 2000 Kč,“ dodává Viktor Třebický.

Výstupem kalkulačky je celková uhlíková stopa akce rozdělená na jednotlivé oblasti (energie, doprava, ubytování, odpady ad.), vyjádřená jako celek v tunách nebo vztažená na jednoho účastníka. Výpočet uhlíkové stopy akce je teprve úvodním krokem na cestě k uhlíkové neutralitě a díky němu se stanoví, kolik tun CO2 je nezbytné prostřednictvím offsetových projektů kompenzovat.

Následně pak organizátor akce musí zaplatit poplatek na realizaci offsetového projektu (nejčastěji výsadbového), který odpovídá výši uhlíkové stopě akce a jednotkové ceně vybraného offsetového projektu. Společnost CI2, o. p. s. má nyní v portfoliu dva offsetové projekty[2]. Organizátor akce poté může prezentovat veřejnosti výši uhlíkové stopy a částku, kterou zaplatil, čímž onu uhlíkovou stopu kompenzoval.

Co jsou offsety?
Jedná se o projekty, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře či zamezují jejich vypouštění. V současné době se v případě aktivit CI2, o. p. s. nejčastěji jedná o výsadby dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se např. na budování a podporu obnovitelných zdrojů energie (např. instalace fotovoltaických panelů nebo jímání skládkových plynů obsahujících metan).