TZ: České firmy ve zveřejňování emisí skleníkových plynů stále zaostávají za těmi západoevropskými

Praha (1. června 2017) – Podniky působící v České republice si stále více uvědomují dopady svých činností na životní prostředí, nicméně zveřejňování informací týkající se emisích skleníkových plynů je pro podstatnou část podniků stále okrajovým tématem. Podporuje to druhá nezávislá zpráva mapující stav reportingu a zveřejňování informací společnostmi podnikajícími v Česku, kterou vydala nezisková organizace CI2, o. p. s. Studie „UHLÍKOVÁ STOPA ČESKÉHO BYZNYSU" ukazuje, jakým způsobem 50 nejvýznamnějších společností v České republice prezentuje své emise skleníkových plynů a jak je plánuje snižovat.

Zpráva navazuje na pilotní analýzu „Uhlíková stopa českého byznysu“, vydanou v roce 2015 a pokračuje tak v jednoznačném záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (podniky dle tržeb v roce 2015 – žebříček sdružení CZECH TOP 100, a. s.). Způsob zpracování a získání klíčových dat byl zachován, byly použity veřejně dostupné informace z webových stránek jednotlivých společností, z globálních iniciativ GRI a CDP, z publikovaných zpráv udržitelnosti, podnikových strategií a výročních zpráv apod. Analýza probíhala v období březen až duben 2017. V porovnání s předchozí studií bylo opětovně hodnoceno 31 společností (tedy 62 %).

Studie nepřichází, obdobně jako předchozí analýza, s pozitivními závěry – podnikatelské prostředí v České republice stále nevnímá důležitost sledování emisí skleníkových plynů, dokonce ani u podniků se zahraničím vlastníkem není situace o moc příznivá, a to i přes určitý tlak „mateřských společností“.

Za nejdůležitější závěr studie lze považovat skutečnost, že dvě pětiny podniků nereportuje emise skleníkových plynů vůbec a ani nemá stanovený cíl snížení emisí, problematiku změny klimatu prakticky neřeší. V rámci této skupiny (z nereprezentujících podniků) pak více než dvě třetiny jsou společnosti s českým vlastníkem. Pozitivnější situace je v případě společností zavazujících se ke snížení emisí skleníkových plynů, těch je zhruba polovina. Jedná se především o společnosti se zahraničním vlastníkem. Další výsledky studie shrnuje Vladimíra Khajlová z CI2, o. p. s.: „Téměř dvě třetiny společností, především se zahraničním vlastníkem, se zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů, z toho celých 86 % promítá závazky do svých strategií, akčních plánů nebo politik.“

Je žádoucí, aby se reporting a prezentace emisí skleníkových plynů stal také v České republice běžnou součástí politiky odpovědného podniku,“ vysvětluje Viktor Třebický z CI2, o. p. s. „Na to pak navazuje obdobně důležitý krok, aby si firma stanovila konkrétní cíle snižování emisí skleníkových plynů a tomuto cíli přizpůsobila své investiční plány. Pokud v současnosti většina největších domácích společností své emise nezveřejňuje, těžko očekávat pozitivní posun v ochraně klimatu,“ dodává Viktor Třebický.

Bohužel stále platí, že Česká republika patří mezi státy s největší produkcí skleníkových plynů na obyvatele (tj. s největší uhlíkovou stopou). V roce 2014 činila 11,6 t CO2e/obyv., což byla čtvrtá nejvyšší hodnota v EU‐28 a výrazně převýšila celoevropský průměr 8,5 t CO2e/obyv. Možným řešením situace je přechod na tzv. nízkouhlíkovou ekonomiku, čemuž odpovídá (nezávazný) cíl snížení emisí o 80–95 % do roku 2050. K tomu je však nutné přijmout konkrétní kroky, které se zatím nečiní a cíl tak zůstává pouze na papíře.

Soukromý sektor má k dispozici řadu nástrojů, jak emise snižovat. Mnoho významných světových firem se již vydalo cestou „dekarbonizace“ a snižování emisí a český byznys by neměl tuto příležitost zameškat.

Zpráva „UHLÍKOVÁ STOPA ČESKÉHO BYZNYSU“ ke stáhnutí: http://ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/ci2_top50_2017_nahl3.pdf

Kontakt:

Vladimíra Khajlová, email: vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz, CI2, o. p. s.

Viktor Třebický, email: viktor.trebicky [at] ci2.co.cz, CI2, o. p. s.

http://www.ci2.co.cz; http://www.snizujemeco2.cz

CI2, o. p. s. je nezávislá nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. Společnost je také garantem a administrátorem programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2.