UrbanAdapt: Pomáháme velkým městům reagovat na změny klimatu

Městské oblasti, v nichž žije většina obyvatel Evropy i ČR, jsou zranitelné a často nedostatečně připravené na budoucí, ale již také současné projevy klimatické změny, jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho, nebo záplavy. Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu ve městech mohou mít rozsáhlé negativní dopady na kvalitu života obyvatel, konkrétně na bezpečnost, zdraví, výdělek a majetek, ale i na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní hodnoty.

Společnost CI2, o.p.s., se proto v rámci svých aktivit zaměřených na ochranu klimatu a přizpůsobení jeho změnám stala partnerem rozsáhlého odborného projektu s pracovním názvem UrbanAdapt. Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe). Cílem projektu UrbanAdapt je reagovat na možné dopady změny klimatu v Praze, Brně a Plzni, spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií jednotlivých měst a navrhnout a vyhodnotit vhodná adaptační opatření za podpory ekosystémově založených přístupů. Jedním z hlavních výstupů proto budou formulované adaptační strategie měst a zahájení jejich implementace.

 Koncem dubna 2015 proběhly ve všech třech zapojených městech první participativní semináře, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s očekávanými dopady změny klimatu ve městě, formulovat vize budoucího rozvoje města (horizont 2030) v návaznosti na očekávané dopady změny klimatu a identifikovat relevantní adaptační opatření. Další aktivity v rámci realizace projektu budou směřovat k posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu ve vybraných městech, kvantifikace nákladů a přínosů preferovaných adaptačních opatření. Významnou součástí projektu UrbanAdapt je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“, ekosystémových služeb do jednotlivých adaptačních opatření a participace islandského partnera, prostřednictvím jehož dojde k přenosu zkušeností z obdobných projektů realizovaných na Islandu. Součástí realizace projektu je rovněž osvěta a šíření informací o řešených tématech.

Projekt UrbanAdapt, celým názvem „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt koordinuje Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. a projektovými partnery jsou: Institute for Sustainability Studies, University of Iceland; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně; Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; CI2, o. p. s.; České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní; Nadace Partnerství; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta sociálně ekonomická. Projekt je realizován v období 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016.

webové stránky projektu: http://urbanadapt.cz/

Kontakt:

Petr Pavelčík, PR a komunikace, CI2 o. p. s., e-mail: petr.pavelcik [at] ci2.co.cz, mobil: 733 457 578