Vedro a co my s ním

V letošním létě zažíváme nezvyklé vlny veder, padají teplotní rekordy a pobyt ve městech a uzavřených neklimatizovaných místnostech se stává velmi nepříjemný. Venkov trpí suchem, uschlou trávu a rozpraskanou půdu jsme si spojovali s jinými končinami než Polabím či jižní Moravou. Naopak poslední zima byla mírná, teploty málokdy klesly pod bod mrazu a sněhu bylo minimum. Jde o náhodné výkyvy počasí či dlouhodobější trend změny klimatu? Jak ukazují vědecké studie, například práce expertů z Univerzity Karlovy v Praze, klima se v České republice opravdu otepluje a tento trend bude pokračovat v příštích 50 letech. Sněhu v zimě v severních částech republiky bude pomálu a naroste počet tropických dnů i nocí. 

Co s tím mohou dělat města v České republice? Snižování emisí skleníkových plynů, které změnu klimatu způsobují, je především záležitostí vlád a příslušných závazků a zákonů. Město přesto může například zateplit školy či podporovat veřejnou dopravu a elektromobilitu. To je velmi důležité ke zmírnění rozsahu změny klimatu. Vzhledem k setrvačnosti klimatického systému se však Země oteplí tak jako tak. Proto se stále častěji hovoří o tzv. adaptacích na změnu klimatu, jinak řečeno přizpůsobení se aktuálním a očekávaným změnám klimatu. Protože projevy změny klimatu (jako jsou přívalové deště či dlouhodobé sucho) jsou do značné míry lokální, je nejvhodnější úrovní, kde přijímat adaptační opatření, úroveň měst. 

Příležitostí jsou Strategii přizpůsobení se změně klimatu, kterou v současné době připravuje několik měst v ČR, s kterými CI2, o. p. s. spolupracuje. Adaptační strategie městu pomůže lépe plánovat opatření, která zmírní zranitelnost měst vůči změně klimatu. O co jde? Příkladem může být revitalizace náměstí tak, aby tam bylo více zelených a vodních ploch a více stínu. Tyto prvky (tzv. zelená a modrá infrastruktura města) pomohou občanům lépe snášet stále častější letní vedra. Dalším příkladem může být zastínění budov vegetací (ať už na fasádách či na střechách) či budování zasakovacích jímek a retenčních nádrží za účelem efektivnějšího hospodaření s vodou a zdolání přívalových dešťů. Důležitá je také osvěta – řada lidí si změny klimatu není vědoma a nedokáže si představit, co pro jejich život bude znamenat. 

Podobné strategie v současné době vznikají v rámci dvou projektů, na nichž CI2, o. p. s. participuje. V projektu UrbanAdapt  pro velké města Praha, Brno a Plzeň a v souvisejícím regionálním projektu v Libereckém kraji v Novém Boru a Hrádku nad Nisou. Zde je kladen důraz na participaci občanů a širokou diskusi navržených adaptačních opatření.  Je přínosné, že zmíněná města jsou v tomto směru v České republice průkopníkem a berou výzvy spojené s měnícím se klimatem vážně.