Indikátory udržitelnosti

Indikátor udržitelnosti neboli udržitelného rozvoje je kvantitativní nebo kvalitativní informace, která poskytuje ucelenou a základní informaci o určitém jevu, jenž se týká udržitelného rozvoje (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.).

Indikátory jsou užívány při politickém rozhodování na všech úrovních, včetně mezinárodních, a pro informování laické i odborné veřejnosti. Optimálně jsou indikátory sdružovány do ucelených souborů či sad, např. složkově nebo sektorově pojaté soubory.

CI2, o.p.s. pracuje s následujícími indikátorovými sadami:

Společné evropské indikátory - (European Common Indicators - ECI)

Programové indikátory - indikátory strategických či rozvojových plánů měst, obcí, regionů a MAS

Místně specifické indikátory - indikátory stavu dané municipality, indikátory kvality života

Environmentální indikátory - indikátory životního prostředí

CI2, o. p. s. je akreditována jako vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra a bylo jí přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-17/2018. CI2, o. p. s. má akreditován vzdělávacímu program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Indikátory udržitelného rozvoje jako nástroj rozvoje municipalit“ s číslem akreditace: AK/PV-193/2018.

Mezi další indikátorové sady, se kterými lze efektivně na místní a regionální úrovni pracovat, patří například indikátory péče, indikátory dopadů ekonomické krize (SIDEK), indikátory rozvoje mikroregionů nebo indikátory nezaměstnanosti. 

Nabídkový list indikátory