Programové (strategické) indikátory

Programové (strategické) indikátory jsou uplatňovány ve strategických (plánovacích) procesech, kde slouží jako kontrolní nástroj pro vyhodnocování účinnosti a úspěšnosti naplánovaných opatření. Nejčastěji jsou umístěny jako součást strategických plánů rozvoje měst či obcí a naznačují, jakým způsobem bude plnění cílů, uvedených v plánech, hodnoceno a v ideálním případě, jakých cílových hodnot by mělo být dosaženo.

Programové indikátory je nejvhodnější stanovovat v průběhu plánovacího procesu (během kulatých stolů v pracovních skupinách, či s experty), neboť na základě stanovení programového indikátoru lze zpětně korigovat formulování strategického či programového cíle. Samozřejmě je možné definovat sadu programových indikátorů až po schválení strategického plánu.  

V rámci strategického plánu lze rozlišovat dva typy programových indikátorů: 

  1. Indikátory programové - jsou vázány na jednotlivé strategické či programové (specifické) cíle a dle nich je možné sledovat jejich plnění či neplnění. 
  2. Indikátory titulkové - zastřešují jednotlivé oblasti strategického plánu (jsou jejími titulky) a naznačují, jakým směrem se stav dané komunity či města ubírá. 

CI2, o.p.s. nabízí zdarma konzultaci zpracovatelům strategických plánů (města, obce, regiony, MAS), jakým způsobem a za jakých podmínek nejlépe nastavit systém sestavení indikátorového rámce pro monitoring cílů strategického plánu.