Uhlíková stopa podniku

Uhlíková stopa podniku (instituce / společnosti) je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e).

V případě podniku stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s činností podniku. Emise z podniku se dělí do tří oblastí (Scopes):

  • SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný podnik (např. emise z kotlů v podniku, automobilů vlastněných podnikem či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných v rámci podniku).
  • SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku (např. nákup elektřiny, tepla či páry).
  • SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. nakupované suroviny, služby, služební cesty, odpady atp.). Tyto se dělí do 15 kategorií. 

Výpočet uhlíkové stopy společnosti od společnosti CI2, o. p. s. je provádeň v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol (www.ghgprotocol.org), který je nejpoužívanější výpočtový nástroj pro inventarizaci skleníkových plynů z podniku či organizace. Umožňuje rovněž managementu podniku emise nejen změřit, ale následně plánovat a řídit jejich postupné snižování.  Výpočet uhlíkové stopy podniku je dále v souladu s normou ISO 14064. 

CI2, o . p. s. je administrátorem dobrovolného programu Sledujeme/Snižujeme CO2, který umožňuje subjektům certifikované sledování a snižování emisí skleníkových plynů. Zapojený subjekt (firma, úřad) po splnění základních podmínek definovaných v pravidlech programu obdrží certifikát a je mu vystavena značka příslušné úrovně zapojení. 

Reference v oblasti implementace projektů podniků v ČR i zahraničí jsou uvedeny zde.