Environmentální indikátory

Environmentální indikátory neboli indikátory životního prostředí popisují stav a vývoj životního prostředí daného města, regionu či kraje. Existuje řada indikátorových sad, které hodnotí různé aspekty a složky životního prostředí. Společnost CI2, o.p.s. využívá pro tento účel sadu indikátorů vycházející z metodiky tvorby zpráv o stavu životního prostředí města či regionu nebo z implementace informačního systému životního prostředí (ISŽP) na stránkách měst. . 

Jednotlivé indikátory jsou roděleny do skupin podle tematických oblastí / kapitol  a dávají souhrnně jasný obrázek o celkovém stavu a vývoji dané oblasti v místě. Jedná se o následující oblasti:

  1. O městě a lidech - základní pohled na město, demografii a ekonomiku města
  2. Životní prostředí v souvislostech - doplňující pohled na vztahy města a jeho okolí, hospodaření s energiemi, se zdroji atd.
  3. Odpady - indikátory o vzniku a nakládání s odpady
  4. Ovzduší - indikátory kvality ovzduší
  5. Voda - indikátory související s vodou - hydrologie, kvalita vod, nakládání s odpadními vodami atd.
  6. Hluk - indikátory hlukového zatížení
  7. Zeleň - indikátory stavu městské zeleně
  8. Ochrana přírody - indikátory ochrany přírody
  9. Využití území - indikátory využívání území, ekologické stability atd. 

Zdroji dat pro environmentální indikátory jsou zejména veřejné databáze a místní evidence na městských úřadech. Pro některé ukazatele je nezbytné provést místní šetření či kontaktovat organizace spolupracující s městem, obcí či regionem.

 

polečnost CI2, o. p. s. nabízí zájemcům ze strany měst, obcí a regionů zpracování místně specifického hodnocení životního prostředí daného města, obce či regionu prostřednictvím vytipování a naplnění indikátorového rámce či zpracováním komplexní zprávy o stavu životního prostředí města. 

Indikátory udržitelnosti